de thi ki 2 khoi 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về de thi ki 2 khoi 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp

1.Thống kê
Nhận biết dấu hiệu ; số các giá trị của dấu hiệu, Biết lập bảng tần số
Tính số trung bình cộng

Số câu hỏi
2(C1a,b)
1(C1c)

3

Số điểm

0,5 đ

2,5=25%

2. Đơn thức, đa thức
Đơn thức là gì?
Biết được số a có là nghiệm của đa thức không, Biết cách sắp xếp đa thức.
Thu gọn đơn thức bậc đơn thức, Biết thực hiện các phép tính cộng ; trừ

Chứng tỏ nghiệm đa thức

Số câu hỏi
3(C2a,C3a,C4a)
2(C2b,C3b)
1(C4b)
6

Số điểm


0,5đ
5,5=55%

3.Tam giác

Biết chứng minh hai tam giác bằng nhau Biết mối quan hệ giữa các cạnh trong tam giác Tam giác vuông mối liên quan giữa cạnh và góc trong tam giác

Số câu hỏi

3(C5a,b,c)
3

Số điểm


2=20%

Tổng số câu
5
3
4
12

Tổng số điểm
5=50%
2,5=25%
2,5=25%
10=100%

Giáo viên ra đề

Nguyễn Văn Toàn

Tổ trưởng: TKHTN

Nguyễn Văn Dục

TM: BAN GIÁM HIỆU

Lê Văn Hòa

UBND HUYỆN BẮC YÊN
TRƯỜNG THCS XÃ LÀNG CHẾU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2014 – 2015
Môn : Toán lớp 7
Thời gian 90 phút ( không kể thời gian phát đề )

Câu 1 (2,5điểm) Điểm kiểm tra môn toán học kỳ 2 của học sinh lớp 7 được thống kê như sau.
10
9
10
9
9
9
8
9
9
10

9
10
10
7
8
10
8
9
8
9

9
8
10
8
8
9
7
9
10
9

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu
b) Lập bảng tần số.
c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu
Câu 2 (2điểm )
Đơn thức là gì?
Thu gọn và tìm bậc đơn thức sau:
Câu 3 (2 điểm ) : Cho hai đa thức :

a) Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Tính A(x) + B(x)
Câu 4 ( 1,5 điểm )
a) Khi nào thì a gọi là nghiệm của đa thức Q(x) ?
b) Chứng tỏ x = -1,5 là nghiệm của đa thức : Q(x) = 2x + 3x
Câu 5 (2 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH.
Biết AB = 10cm, BC = 12cm.
a) Chứng minh tam giác ABH bằng tam giác ACH.
b) Tính độ dài đoạn thẳng AH.
Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh ba điểm A, G, H thẳng hàng.
Hết

Giáo viên ra đề

Nguyễn Văn Toàn

Tổ trưởng: TKHTN

Nguyễn Văn Dục

TM: BAN GIÁM HIỆU

Lê Văn Hòa

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7 NĂM HỌC 2014 – 2015

Câu
Nội dung
Điểm

1 (2,5đ)
Điểm kiểm tra môn toán học kỳ 2 của học sinh lớp 7.
Có 30 giá trị
b) Bảng tần số
Điểm số (x)
7
8
9
10

Tần số (n)
2
7
13
8
N = 30

c) Số trung bình của dấu hiệu
X =

0,5đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.