ĐỀ THI KH 2 MÔN ANH (2011-2012) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐỀ THI KH 2 MÔN ANH (2011-2012), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn Tiếng Anh 6
Thời gian: 45 phút(Không kể thời gian giao đề)
(Học sinh làm bài trên tờ giấy thi do nhà trường phát)
I.Chọn a,b,c hoặc d để hoàn thành câu(2 điểm):
1. Can I help you ? Yes. ………………… of cooking oil, please.
a. a packet b. a bar c. a bottle d. a kilo
2. I don’t need …………. eggs.
a. some b. a few c. any d. much
3. In winter, Minh and his friends …………… strong boots and warm clothes.
a. wear b. take c. jog in d. talk about
4. My house is …………….. one in the village.
a. bigger b. the bigest c. the biggest d. bigger than
5. Her school bag is ……………… my school bag.
a. small than b. smaller c. smaller than d. the smallest
6. ………………..we go to Huong Pagoda ? That’s a good idea !
a. Why don’t b. Do c. Why d. How often
7. What is your nationality ? I am ……………………
a. Japan b. Viet Nam c. Japanese d. from Japan
8. I would like some rice, vegetables and meat ………….. dinner.
a. for b. in c. with d. when
II. Chọn từ có phần in đậm có cách đọc khác với phần in đậm ở các từ còn lại (2 điểm):
1. a. season b. tea c. weather d. beach
2. a. population b. language c. animal d. plan
3. a. swim b. skip c. kite d. picnic
4. a. hungry b. uncle c. buffalo d. pull
III. Cho thì đúng của động từ trong ngoặc(1,5 điểm):
1. My friends (take)…………………….. a trip to DaLat next week.
2. She (drink ) ……………………………. a lot of fruit juice everyday
3. They (not, go) ………………………… fishing in the winter.
IV. Viết lại câu sau theo gợi ý(1,5 điểm):
1. I want some mlik.
I would …………………………………………………………………………………….
2. The school is big.
It is …………………………………………………………………………………………
3. My father is older than his father
His father ………………………………………………………………………………..
V. Đọc hiểu (3 điểm):
1.Chon từ thích hợp điền vào chỗ trống(2 điểm): a little, and, a few, farmer,
grows, plow, produce, animals
Mr Hai is a (1)…….. He has some paddy fields and he produces a lot of rice. Near his house, he has a small field and he (2)………. a few vegetables. He also has (3)……….fruit trees. They produce a little fruit.
Mr Hai has some (4)……… He has two buffalo. They (5)………. the paddy fields and pull a cart. He has a few cows. They produce (6)……….milk. He has some chickens. They (7)……… a lot of eggs. He also has a dog (8)…….. two cats.
2. Trả lời câu hỏi (1điểm):
a. Where does Mr Hai work ?
b. What can the buffalo do to help him ?
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn Tiếng Anh 6
I.Chọn a,b,c hoặc d để hoàn thành câu(2 điểm):
1. Can I help you ? Yes. ………………… of cooking oil, please.
a. a packet b. a bar c. a bottle d. a kilo
2. I don’t need …………. eggs.
a. some b. a few c. any d. much
3. In winter, Minh and his friends …………… strong boots and warm clothes.
a. wear b. take c. jog in d. talk about
4. My house is …………….. one in the village.
a. bigger b. the bigest c. the biggest d. bigger than
5. Her school bag is ……………… my school bag.
a. small than b. smaller c. smaller than d. the smallest
6. ………………..we go to Huong Pagoda ? That’s a good idea !
a. Why

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.