de thi HSG toan Huyen ngoc :08-09 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về de thi HSG toan Huyen ngoc :08-09, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng Gd & đt kì thi khảo sát chất lượng học sinh mũi nhọn
ngọc lặc Năm học 2008-2009

Đề thi chính thức Môn : Toán lớp 7
Thời gian làm bài 120 phút
Đề thi này có 6 câu

Câu 1(3điểm): a) So sánh hai số : 330 và 520
b) Tính : A
Câu 2(2điểm): Cho x, y, z là các số khác 0 và x2 = yz , y2 = xz , z 2 = xy.
Chứng minh rằng: x = y = z
Câu 3(4điểm):: a) Tìm x biết :
b) Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y ; x1, x 2 là hai giá trị bất kì của x; y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y.Tính y1, y2 biết y12+ y22 = 52 và x1=2 , x 2= 3.
Câu 4(2điểm):: Cho hàm số : f(x) = a.x2 + b.x + c với a, b, c, d (Z
Biết Chứng minh rằng a, b, c đều chia hết cho 3
Câu 5(3điểm):: Cho đa thức A(x) = x + x2 + x3 + …+ x99 + x100 .
a) Chứng minh rằng x=-1 là nghiệm củ A(x)
b)Tính giá trị của đa thức A(x) tại x =
Câu 6(6điểm):: Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A , trên cạnh BC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho BM = MN = NC . Gọi H là trung điểm của BC .
a) Chứng minh AM = AN và AH ( BC
b) Tính độ dài đoạn thẳng AM khi AB = 5cm , BC = 6cm
c) Chứng minh MAN > BAM = CAN
————————————————-Hết—————————————————
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Hướng dẫn chấm toán 7
Câu
Nội dung
Điểm

1

1.5đ

1.5đ

2
Vì x, y, z là các số khác 0 và x2 = yz , y2 = xz , z 2 = xy p dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau (

3

a

b
Vì x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:

Với y1= – 6 thì y2 = – 4 ;
Với y1 = 6 thì y2= 4 .

4
Ta có: f(0) = c; f(1) = a + b + c; f(-1) = a – b +c

Từ (1) và (2) Suy ra (a + b) +(a – b) vì ( 2; 3) = 1
Vậy a , b , c đều chia hết cho 3

5

a
A(-1) = (-1)+ (-1)2 + (-1)3+…+ (-1)99 + (-1)100
= – 1 + 1 + (-1) +1 +(-1) +…(-1) + 1 = 0 ( vì có 50 số -1 và 50 số 1)
Suy ra x = -1 là nghiệm của đa thức A(x)

b
Với x= thì giá trị của đa thức A =

2 A +1 –

1.5đ

6

a
Chứng minh (ABM = (ACN ( c- g- c) từ đó suy ra AM =AM
Chứng minh (ABH = (ACH ( c- g- c) từ đó suy ra AHB =AHC= 900
( AH ( BC

b
Tính AH: AH2 = AB2 – BH2 = 52- 32

Hỏi và đáp