ĐÊ THI HSG TOAN 7.huyen NGOCLAC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐÊ THI HSG TOAN 7.huyen NGOCLAC, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng Gd & đt kì thi khảo sát chất lượng học sinh mũi nhọn
ngọc lặc Năm học 2008-2009

Đề thi chính thức Môn : Toán lớp 7
Thời gian làm bài 120 phút
Đề thi này có 6 câu

Câu 1(3điểm): a) So sánh hai số : 330 và 520
b) Tính : A
Câu 2(2điểm): Cho x, y, z là các số khác 0 và x2 = yz , y2 = xz , z 2 = xy.
Chứng minh rằng: x = y = z
Câu 3(4điểm):: a) Tìm x biết :
b) Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y ; x1, x 2 là hai giá trị bất kì của x; y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y.Tính y1, y2 biết y12+ y22 = 52 và x1=2 , x 2= 3.
Câu 4(2điểm):: Cho hàm số : f(x) = a.x2 + b.x + c với a, b, c, d (Z
Biết Chứng minh rằng a, b, c đều chia hết cho 3
Câu 5(3điểm):: Cho đa thức A(x) = x + x2 + x3 + …+ x99 + x100 .
a) Chứng minh rằng x=-1 là nghiệm củ A(x)
b)Tính giá trị của đa thức A(x) tại x =
Câu 6(6điểm):: Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A , trên cạnh BC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho BM = MN = NC . Gọi H là trung điểm của BC .
a) Chứng minh AM = AN và AH ( BC
b) Tính độ dài đoạn thẳng AM khi AB = 5cm , BC = 6cm
c) Chứng minh MAN > BAM = CAN
————————————————-Hết—————————————————
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Hướng dẫn chấm toán 7
Câu
Nội dung
Điểm

1

1.5đ

1.5đ

2
Vì x, y, z là các số khác 0 và x2 = yz , y2 = xz , z 2 = xy p dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau (

3

a

b
Vì x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:

Với y1= – 6 thì y2 = – 4 ;
Với y1 = 6 thì y2= 4 .

4
Ta có: f(0) = c; f(1) = a + b + c; f(-1) = a – b +c

Từ (1) và (2) Suy ra (a + b) +(a – b) vì ( 2; 3) = 1
Vậy a , b , c đều chia hết cho 3

5

a
A(-1) = (-1)+ (-1)2 + (-1)3+…+ (-1)99 + (-1)100
= – 1 + 1 + (-1) +1 +(-1) +…(-1) + 1 = 0 ( vì có 50 số -1 và 50 số 1)
Suy ra x = -1 là nghiệm của đa thức A(x)

b
Với x= thì giá trị của đa thức A =

2 A +1 –

1.5đ

6

a
Chứng minh (ABM = (ACN ( c- g- c) từ đó suy ra AM =AM
Chứng minh (ABH = (ACH ( c- g- c) từ đó suy ra AHB =AHC= 900
( AH ( BC

b
Tính AH: AH2 = AB2 – BH2 = 52- 32

Hỏi và đáp