Đề thi HSG Toán 6 KI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề thi HSG Toán 6 KI, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Ba Đồn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
……(…… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(((

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG – TOÁN 6
Năm học : 2011-2012
Thời gian : 90 phút (không kể phát đề)
Ngày thi : …….12.2011
Bài 1 : (2 điểm)
Tính các tổng sau bằng cách hợp lý nhất :
1) 22344 . 36 + 44688 . 82
2) 1 + 2 + 3 + … + 2011 + 2012
3) 132 + 128 + 124 + … + 72 + 68
Bài 2 : (2 điểm) ) Tính
A = 1.22 + 2.32 + 3.42 + … + 99.1002
Bài 3 : (2 điểm)
Trong các số tự nhiên nhỏ hơn 1000, có bao nhiêu số chia hết cho 2
nhưng không chia hết cho 5 ?
Bài 4 : (2 điểm)
Tìm x biết :
(x + 1) + (x + 2) + … + (x + 98) + (x + 99) = 9900
Bài 5 : (2 điểm)
1) Cho 2012 điểm thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu điểm nằm giữa hai
điểm khác ?
Trên đường thẳng xy lấy 1006 điểm phân biệt. Hỏi trên đường
thẳng xy có bao nhiêu tia ?

——————————————————————————-
* Chú ý : Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
MÔN TOÁN LỚP 6 – NĂM HỌC : 2011-2012

Bài
Câu
Nội dung chấm
Điểm chi tiết
Điểm toàn bài

1
1
22344 . 36 + 44688 . 82
= 22344 . 2 . 18 + 44688 . 82
= 44688 . 18 + 44688 . 82
= 44688 . (18 + 82)
= 44688 . 100 = 4 468 800

0.25
0.25
0.25
0.25
2.00

2
1 + 2 + 3 + … + 2011 + 2012 (có 2012 số hạng)
= [(1+2012) . 2012] : 2 = 2 025 078

0.50

3
132 + 128 + 124 + … + 72 + 68 (có 17 số hạng)
= [(132 + 68) . 17] : 2 = 1700

0.50

2
Các số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 2 ; 4 ; 6 ; 8.
Mỗi chục có 4 số.
Từ 0 đến 1000 có 100 chục.
Vậy có 4 . 100 = 400 số.

050
0.50
0.50
0.50
2.00

3
A = 1.2.(3 – 1) + 2.3(4 – 1) + 3.4(5 – 1) + … + 99.100.(101 – 1)
= 1.2.3 – 1.2 + 2.3.4 – 2.3 + 3.4.5 – 3.4 + … + 99.100.101 – 99.100
= (1.2.3 + 2.3.4 + … + 99.100.101) – (1.2 + 2.3 + 3.4 + … + 99.100)
= 25497450 – 333300
= 25164150
0.25
0.25
0.25
0.25
1.00
2.00

4
(x + 1) + (x + 2) + … + (x + 98) + (x + 99) = 9900
[(x + 1) + (x + 99)] . 99 : 2 = 9900
(2x + 100) . 99 = 2 . 9900
2x + 100 = 200
2x = 100
x = 50

0.50
0.50
0.50
0.50
2.00

5
1
Trong 2012 điểm thẳng hàng có : 2012 – 2 = 2010 điểm nằm giữa hai điểm khác.
1.00
2.00

2
Với mỗi điểm trên đường thẳng xy ta có được hai tia đối nhau.
Vậy với 1006 điểm có : 1006 . 2 = 2012 tia.
1.00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.