de thi HSG thcs thi tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về de thi HSG thcs thi tran, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC KÌ II (NH: 2009 – 2010)
MÔN: TOÁN 8
Thời gian: 90 phút
Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình là :
A. và B. C. D.
Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào là pương trình bậc nhất 1 ẩn:
A. B. C. D.
Câu 3: biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

A. B. C. D.
Câu 4: thỏa mãn bất đẳng thức:
A. B. C. D.
Câu 5: Độ dài x ở hình 1 (biết ) là:
A. B. C. D.
Câu 6: Trong hình 2 ( biết ), ta có:

Câu 7: Độ dài x ở hình 3 (biết ) là:
A. B. C. D.
Câu 8: Nếu có thì:

Phần II: Tự luận (8 điểm)
Câu 9: (3 điểm) Giải các phương trình

Câu 10: (1 điểm)Tìm x sao cho giá trị của biểu thức không lớn hơn giá trị của biểu thức .
Câu 11: (1 điểm)Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Câu 12: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có . đường cao AH và trung tuyến AM.
Vẽ hình, viết GT-KL
Tính BC
Tính BH, CH
Tính tỉ số chu vi và tỉ số diện tích của hai tam giác ABH và CBA

MA TRẬN

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Phương trình

2
0,25đ

1
0,25đ

9a
1,5đ

Bất phương trình

3,4
0,5đ

9b,10
2,5đ

11

Định lí Talét, hệ quả

5,7
0,5đ

0,5đ

Tính chất đường phân giác của tam giác
6
0,25đ

12b
0,5đ

0,75đ

Tam giác đồng dạng
8
0,25đ

12a

12c,d
1,5đ

2,75đ

Tổng
0,75đ

1,25đ


10đ

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HKII (NH 2009 – 2010)
MÔN: TOÁN 8

Phần I: Trắc nghiệm ( Khoanh đúng, mỗi câu đạt 0.25điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đápán
A
C
B
D
A
D
B
C

Phần II: Tự luận
Câu
Đáp án
Điểm

9
ĐKXĐ: ;

, tập nghiệm của phương trình (1):
0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

, tập nghiệm của phương trình (2):

0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

10
Ta có bất phương trình:

, với thì giá trị của biểu thức không lớn hơn giá trị của biểu thức .

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

11

, nghiệm của bất phương trình trên là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.