de thi hsg cap huyen-nga son – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de thi hsg cap huyen-nga son, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT NGÂN SƠN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2010 – 2011
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn : Tiếng Anh lớp 6
Đề kiểm tra có 03 trang
Thời gian làm bài : 150 phút ( Không kể thời gian giao đề )
( Thí sinh không làm bài vào đề kiểm tra này mà làm bài trên giấy kiểm tra )

I. Tìm một từ không cùng nhóm với các từ còn lại (1đ)
1. A.month B.seventh C.ninth D.eighth
2.A.geography B. housework C.math D.English
3.A.read B. watch C.book D.write
4.A.listening B.working C. playing D.morning
II. Viết từ trái nghĩa của Mọi từ sau đây (1đ)
5.black
6.long
7.heavy
8.hungry
III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc ( 2 đ)
9.Trang usually (listen ) ………to the teacher in the class .
10. Nam (look ) ……………… out of the window at the moment.
11.Where’s your father ? He (be)…………..in the bathroom.
12…………your children (go)…………..to school by bus everyday?
13.There ( be) ………many flowers in our garden.
14.Every day Mr.Hung (not drive) …………….to work.
15. What is Mai ( do) ………….now?
16.We are tired and we’d like ( sit) …….down.

IV. Mỗi câu sau có một lỗi sai , hãy sửa lại cho đúng(1,5 đ)
17.How much rice and how many beef do you want?
18.She’d like a dozen eggs and any vegetables.
19.Can you to go to the supermarket for me ,Hoa ?
20.We need eight hundred gram of beef.
21.What would you like buying at the canteen ?
22.There is a apple on the table.

V. Hoàn thành đoạn hội thoại sau đây ( 3 đ)
Lien : Hello, Mai (23)………………………………………..everyday ?
Mai : I get up at a quarter to six
Lien : (24) …………………………………………………..morning ?
Mai : I play badminton.
Lien : (25)…………………………………………………..half past six ?
Mai : No, I don’t. I go to school at six thirty.
Lien : (26)…………………………………………………..today ?
Mai : No, we don’t. We have history on Tuesday and Saturday.
Lien : So (27)………………………………………………………………?
Mai : We have English, geography and math.
Lien : (28)……………………………………………………go jogging ?
Mai : I always go jogging .
VI. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới ( 1,5đ)
Hello, I’m Trung.This is my school. It is small and old but it is beautiful .Behind the school , there is a large yard. After school in the afternoon we often play soccer there.The yard is clean and there are many trees and flowers. My friends and I sit under these trees every morning to review our lessons. My school has two floors and fifteen classrooms.My classroom is on the first floor. There are forty – three teachers in my school. They are good teachers. I love them and I love my school very much.
Questions :
29. Is Trung’s school big ?
30. What is there behind Trung’s school ?
31. What do Trung and his friends often play after school ?
32. Where do Trung and his friends sit every morning to review their lessons
33. Does his school have two floors ?
34. How many teachers are there in his school ?
VII. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống ( 3 đ)
Today is Sunday. (35)……. is fine and warm.Mr Kien’s family are (36)……………at home.They are working in the house now.Mr Kien is cleaning the doors and windows.Nam is helping (37)……………….Mrs Oanh and Hoa (38) …………….in the kitchen.Mrs Oanh is (39) ……….the dishes. Hoa is cleaning the vegetables.They are cooking the lunch. They are going to (40) ……….a good lunch together.

VIII. Sắp xếp Mọi từ sau thành câu có nghĩa ( 2đ)
41. small / thin / sister / white / and / his / lips / teeth / has .
42. Brown’s / round / Mrs / or / is / oval / face ?
43. coffee / aren’t / some / but / there / is / any / apples / there / iced.
44. like / I / wouldn’t / because / bread / not / I’m / hungry.
45. your / drink / brother’s /

Hỏi và đáp