Đề thi hoc kỳ ii lop 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi hoc kỳ ii lop 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS huỳnh thúc kháng đề kiểm tra học kì I
Môn : Toán Lớp 6
Họ và tên :……………………………….. Thời gian: 90 phút
Lớp :….
Điểm
Lời phê của giáo viên

đề
I/ Trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm )
Học sinh làm trực tiếp trên đề thi .
Trong mỗi câu từ 1 đến 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D trong đó chỉ có một phương án đúng . Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng .
Câu 1. Cho tập hợp A. Cách viết nào sau đây là đúng .
A. A B. 5A C. 8 A D. A
Câu 2. Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 5 ?
25 B. 30 C. 14 D.31
Câu 3. Số nào sau đây là bội của 4 và 6?
24 B. 8 C. 16 D. 18
Câu 4 . Kết quả của phép tính 73.72 là:
A. 76 B. 496 C. 75 D. 146
Câu 5. Số nào sau đây là số nguyên tố ?
A. 55 B. 8 C. 52 D . 13
Câu 6: kết quả của phép tính 57: 55 + 22. 23 là :
A. 57 B . 10 C. 15 D. 52
Câu 7: Kết quả sắp xếp các số – 5 , – 6 , -200 , -130 theo thứ tự tăng dần là :
A. – 5 ; – 6 ; – 130 ; -200 B. -5 ; – 6 ; – 200 ; – 130
C. – 200 ; -130 ; – 5 ; – 6 D. -200 ; – 130 ; – 6 ; – 5
Câu 8: Kết quả phép tính ( – 20 ) + ( – 7 ) là:
A. – 13 B. 13 C. 27 D. – 27
Câu 9 : Kết quả phép tính là:
A. 4 B. -4 C. -12 D. 12
Câu 10: Cho a, b ,c, d là các số nguyên thế thì :a – ( b + c – d ) bằng
A. a + b + c – d B. a – b – c + d C. a+b-c+d D. a-b-c-d
Câu 11. Cho tập hợp B Số phần tử của tập hợp B là :
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 12. Cho x-(-7) =2 .Số x bằng :
A. 5 B. -5 C. 9 D. -9
Câu 13. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi :
A. IA = IB B. IA+IB = AB
C. IA+IB = AB và IA =IB D. IA + IB = AB và IA =AB
Câu 14 . Trên tia Ox lấy các điểm A, B, C sao cho OA= 2 cm, OB = 5 cm , OC = 7 cm. Kết luận nào sau đây không đúng .
A. AB = 3cm B . AC = 5 cm C. BC= 2 cm D. BC = 4 cm
Câu 15 . Điền dấu “X “ vào ô thích hợp :
Câu
Đúng
Sai

a.Nếu V , A, T thẳng hàng thì VA + AT =VT

b. Nếu M là trung điểm của của AB thì MA = MB

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 16. (1.5 điểm). Tìm số tự tự nhiên x biết :
a. 2 x + 3 =15 b. 32 – 5x =

Hỏi và đáp