đề thi học kỳ I toán lớp 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về đề thi học kỳ I toán lớp 3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

18 ĐỀ ÔN KIỂM TRA GIỮA HK1
MÔN TOÁN LỚP 3

Họ và tên học sinh:
……………………………………….
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
Môn Toán – Lớp Ba
Thời gian: 40 phút
Điểm:
Bằng chữ:
Giám thị:
Giám khảo:

Lớp: ……………

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Bài 1: (0,5 điểm)
Kết quả của phép tính 56 : 7 = ?

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Bài 2: (1 điểm)
Mẹ hái được 42 quả cam, mẹ biếu bà số cam. Số cam mẹ biếu bà là:
A. 21 quả cam B 12 quả cam C. 14 quả cam D. 7 quả cam

Bài 3: (1 điểm) Hãy khoanh vào:
a) số con thỏ: b) số quả cam

Bài 4: (0,5 điểm)

6dm 4mm = …. mm
Số cần điền vào chỗ trống là:

A. 64 B. 60 C. 604 D. 640

Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ. Sai ghi S

a) 80 4 b) 45 5 c) 48 6 d) 19 2
8 2 45 9 42 7 16 8
0 0 6 3

Bài 6: (1 điểm)
a) Vẽ một đoạn thẳng AB dài 4cm

……………………………………………………………………………………………………………………

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2) đoạn thẳng AB:

……………………………………………………………………………………………………………………

B. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
32 x 3 36 x 4 93 : 3 84 : 4
…………. …………. ……………. ………….
…………. …………. …………… ………….
………… …………. ……………. …………
…………. …………. …………… ………….
………… …………. ……………. …………

Bài 2: (1 điểm)
Trong tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn Nam đạt được 6 điểm mười, số điểm mười của bạn đọc Nga gấp 3 lần số điểm mười của các bạn Nam. Hỏi bạn Nga được bao nhiêu điểm mười ?
Tóm tắt Giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: (1 điểm)
Trong lớp có 27 học sinh, trong đó có số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi ?
Tóm tắt Giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm)
Cuối năm, cô phát vở cho 7 em học sinh giỏi. Cô nói: “Nếu thêm 6 quyển vở nữa thì mỗi em sẽ được 8 quyển”. Hỏi cô có bao nhiêu quyển vở ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề kiểm tra giữa học kỳ I – Năm học 2011 – 2012
Môn: Toán
Lớp Ba
PHẦN I : Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 3ñ
1)1đ Số 569 đọc là :
Năm trăm sáu mươi chín. C. Năm trăm sáu mươi năm.
Năm trăm chín mươi sáu.. D. Năm mươi sáu chín.
2)1ñ Gấp 3 lít lên 5 lần thì được
3lít + 5 = 8 lít C. 5lít – 3 = 2 lít
3 lít x 5 = 15 lít D. 5 lít x 3 = 18 lít
3) 1đ của 93 kg là
A. 18 kg C. 15 kg
B. 31 kg D. 11 kg
PHAÀN II : Laøm caùc baøi taäp sau : 7ñ
Câu 1). Đặt tính rồi tính : 2ñ
310 + 40 422 – 114 25 x 3 48 : 2

Caâu 2). Tìm x : 2ñ
a. x : 6 = 12 b. x x 4 = 84

Caâu 3). Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán dược số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán bao nhiêu

Hỏi và đáp