De thi hoc ki I Toan 8 2008 – 2009 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về De thi hoc ki I Toan 8 2008 – 2009, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm tra chất lượng học kì I
Môn: Toán 8
Thời gian: 90’
Ma trận đề:
Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
Câu
Điểm

1. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
1 ( 1 )
1 (0, 75)

2
1,75

2. Phân tích đa thức thành nhân tử

1 (0, 25)

1
0,25

3. Chia đơn thức, đa thức

1 ( 1 )

1 (0, 25)

2
1,25

4. Phân thức, cộng – trừ – nhân – chia phân thức

1 (0, 5)
1 (2, 25)
1 (0, 25)

3
3

5. Hình thoi, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông
1 (0, 25)

1 (0, 5)
1 ( 3 )
3
3,75

Tổng
4 ( 3 )
3 ( 3 )
4 ( 4 )
11
10

Đề bài – đáp án:
Đề bài
Điểm
Đáp án

I/ Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm )
Câu 1: Hãy chọn một trong các đơn thức sau x2 ; x ; y ; y2 ; xy ; 3x2y điền vào chỗ (…) để được khẳng định đúng:
a, x2 + 2xy + …… = (x + y)2
b, (x + y)3 = x3 + …….. + 3xy2 + y3
c, (x – y).(….+…..) = x2 – y2
d, (x – y).(x2 + …….+ y2) = x3 – y3
Khoanh tròn vào đáp án trước câu trả lời đúng
Câu 2: Cho phân thức
a, Điều kiện của x để phân thức xác định
A. B. C. D.
b, Giá trị của phân thức bằng 0 khi giá trị của x bằng
A. 1 B. 0 C. – 1 D. 2
Câu 3: Phân tích đa thức x2 – 3x + 2 thành nhân tử cho kết quảlà
A. (x +1).(x – 2) B. (x – 1).(x + 2)
C. (x – 1).(x – 2) C. (x + 1).(x + 2)
Câu 4: Tìm a để đa thức x3 + 6×2 + 12x – a chia hết cho đa thức x + 2 . Kết quả a là
A. 0 B. – 8 C. 2 D. 8
Câu 5: Đa thức M trong đẳng thức là
A. M = 2×2 – 2 B. M = 2×2 – 4
C. M = 2×2 + 2 D. M = 2×2 + 4
Câu 6: Hình thoi là hình
A. Không có trục đối xứng B. Có 1 trục đối xứng
C. Có 2 trục đối xứng D. Có vô số trục đối xứng
Câu 7: Độ dài AM trong hình vẽ bên là

A. AM = 3 B. AM = 2,5
C. AM = 2 D. AM = 1
II/ Tự luận: ( 7 điểm )
Câu 8: Tính nhanh giá trị của biểu thức
452 + 402 – 152 + 80 . 45

Câu 9: Tìm số tự nhiên n để đa thức A chia hết cho đơn thức B
A = B = 2×3

Câu 10: Cho biểu thức

a, Tìm điêu kiện của x để P xác định ?
b, Rút gọn P ?
c, Tính giá trị của P khi x = 3

Câu 11: Cho hình bình hành ABCD có AB = 2AD. Gọi P

Hỏi và đáp