Đề thi học kì I Môn toán lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi học kì I Môn toán lớp 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục hoằng hoá đề kiểm tra chất lượng học kỳ
Trường THCS hoằng cát Năm học:2008 – 2009.
Môn : Toán lớp 6
(Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)
A- Đề bài :
I-Trắc nghiệm khách quan (4 điểm )
Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Cho tập hợp ACách viết nào sau đây là đúng?
A: A B : 3A C: A D: A
Câu 2: Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3?
A : 32 B : 42 C : 52 D : 62
Câu 3: Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30 ?
A : 8 B : 5 C : 4 D : 3
Câu 4: Kết quả của phép tính : 55. 53 là :
A : 515 B : 58 C : 2515 D : 108.
Câu 5 : Số nào sau đây là số nguyên tố :
A : 77 B : 57 C : 1 7 D : 9
Câu 6 : Kết quả của phép tính 34 : 3 + 23 : 22 là:
A : 2 B : 8 C : 11 D : 29
Câu 7: Kết quả sắp xếp các số -2 ;-3 ; -101 ; -99 theo thứ tự tăng dần là :
A : -2 ;-3 ;-99 ; -101. B : -101; -99 ; -2 ; -3
C : -101 ; -99; -3 ; -2 D : -99 ;-101 ; -2 ; -3
Câu 8: Kết quả của phép tính : (-13 ) + (-28 ) là :
A : -41 B : -31 C : 41 D : -15
Câu 9 : Kết quả của phép tính 5- (6-8 ) là:
A : -9 B : -7 C : 7 D : 3
Câu 10 : Cho m ; n ; p ; q là Các số nguyên .Thế thì m- (n-p +q ) bằng :
A : m – n – p + q B : m -n + p – q
C : m + n – p – q D : m – n – p – q
Câu 11: Cho tập hợp A = Số phần tử của tập hợp A là :
A : 3 B : 4 C: 5 D : 6
Câu 12 : Cho x – (-9 ) = 7 . Số x bằng :
A : -2 B : 2 C : -16 D : 16
Câu 13 : Cho điểm M nằm giữa điểm N và điểm P ( Hình 1) . Kết luận nào sau đây là đúng ?
A : Tia MN trùng với tia MP B : Tia MP trùng với tia NP

C : Tia PM trùng với tia PN N M P
D : Tia PN trùng với NP Hình 1
Câu 14 : Trên tia Ox lấy các điểm M ; N ; P sao cho OM =1cm ; ON =3cm; OP =8cm.
Kết luận nào sau đây không đúng?
A : MN = 2cm O M N P x
B : MP = 7cm Hình 2
C : NP =5cm D : NP = 6cm

Câu 15 : Điền dấu “X” vào ô thích hợp .

Câu
Đúng
Sai

a) Nếu A; B; C thẳng hàng thì AB + BC =AC

b) Nếu B là trung điểm của AC thì AB = BC

II- Tự luận : (6 điểm )
Câu 16 : (1,5 điểm ). Tìm số tự nhiên x biết : (2x -8 ). 2 = 2
Câu 17: ( 2 điểm ) . a) Tìm số đối của mỗi số nguyên sau :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.