ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 7 LỚP VNEN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 7 LỚP VNEN, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 1 KIỂM TRA HK I MÔN TOÁN 7
NĂM HỌC 2016 – 2017
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:.Chọn và ghi vào bài làm chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.
Câu 1:Kết quả của phép tính là:
A.
B.
C.
D.

Câu 2: Kết quả nào sau đây là sai.
A. = 0 thì x = 0
B. = 1 thì x = 1
C. =1,5 thì x = 1,5
D. = 0, thì x = 0,4

Câu 3: Nếu = 12 thì x bằng :
A. 12
B. 36
C. 144
D.

Câu 4: Với a//b và hình vẽ bên số đo của là:
A. = 1400
B. = 1300

C. = 500
D. Một kết quả khác

Câu 5: Ba góc của một tam giác có thể là :
A. 200 , 600 , 800 ;
B. 700 , 500 , 900 ;
C. 1000 , 800 , 00 ;
D. 1200 , 400 , 200

Câu 6:Giả thiết nào dưới đây suy ra được (MNP = (ABC:
A.
B. ; MP=AB ; NP=BC

C. ; MN =AB; MP = AC
D. ; MN =AB; NP = BC

II.Tự Luận
Bài 1: Thực hiện phép tính:
a b) c)/ : / + /.(25.32 + 25)
e f)
Bài 2: Tìm x biết:
a) b) c) d) (x – 3)(4 – 5x) = 0
Bài 3: Hai đội máy cày làm hai khối lượng công việc như nhau. Để hoàn thành công việc, đội thứ nhất làm trong 6 ngày, đội thứ 2 làm trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy cày biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ hai 4 máy.
Bài 4 :
Cho ∆ABC (góc A = 900). Kẻ đường cao AH. Trên tia đối của tia HA lấy điểm K
sao cho HK = HA.
Chứng minh : a) ∆ABH =∆ KBH
b) CB là tia phân giác của góc ACK
c) Góc BAK = góc BCK.

ĐỀ 2 KIỂM TRA HK I MÔN TOÁN 7
NĂM HỌC 2016 – 2017
I- Trắc nghiệm khách quan (2 điểm): Chọn đáp án đúng:
Câu 1. Giá trị x thoả mãn đẳng thức x3 = – 27 là
A. – 2;
B. 2;
C. 3;
D. – 3.

Câu 2. Cho hàm số y = – 3×2. Khi đó f( – 2) bằng:
A. – 12;
B. 12;
C. 6;
D. – 6;

Câu 3. Nếu = 9 thì x bằng:
A. 9;
B. 3;
C. 18;
D. 81.

Câu 4. Cho 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng, số cặp góc đồng vị được tạo thành là:
A. 2;
B. 3;
C. 4;
D. 6.

Câu 5. Cho ABC vuông ở A, = 600. Gọi CM là tia phân giác của ( M AB). Số đo bằng:
A. 300;
B. 600;
C. 750;
D. 150.

Câu 6. Cho hình vẽ. /
Số cặp tam giác bằng nhau trong hình bên là:
A. 4; B. 3;
C. 6; D. 5.

II- Tự Luận:
Bài 1: Tìm x:
a) b) c
d) e) / = / f
Bài 2: Thực hiện phép tính ( hợp lí nếu có thể):
a) b) 17 : ( – ) – 37 : (- ) c)
d) e) /
Bài 3: a) Ba lớp 7A, 7B, 7C đi lao động trồng cây; biết số cây trồng của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 8; 9; 10 và lớp 7A trồng ít hơn lớp 7B là 5 cây. Tính số cây trồng của mỗi lớp?
b) Cho hàm số y =

Hỏi và đáp