De thi HKII 100% tu luan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về De thi HKII 100% tu luan, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề kiểm tra học kỳ II năm học 2009 – 2010
môn toán 6
Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề)

đề I
Câu 1:(2 điểm)
Tìm tất cả các ước của (-10)
Tìm 5 bội của 6
Câu 2: ( 2 điểm) Tính giá trị của biểu thức:
A =
B=
Câu 3:( 2 điểm) Tìm x biết:
a
b
Câu 4:( 2 điểm) Một lớp học có 40 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình.Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.
Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
Câu 5 ( 2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Oz sao cho xOy = 300, xOz = 600
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giưax hai tia còn lại? Vì sao?
Tia Oy có phải là tia phân giác của xOz không? Vì sao?

Đáp án đề I

Câu
Tổng điểm
Nội dung
Điểm

1a
1
Các ước của (-10) là:
1

1b
1
Năm bội của 6 là: 0
1

2a
1
a.A =

0,5

0,25

0,25

2b
1
b.B=

0,5

0,5

3a
1

0,25

0,25

0,25

0,25

3b
1

0,25

0,25

0,25

0,25

4
2
Số học sinh giỏi là: 408 (HS)
Số học sinh trung bình là: 812(HS)
Số học sinh khá là: 40- (8+12) =20 (HS)

0,75

0,75

0,5

5

Vẽ đúng hình

0,5

5a
0,5
Có xOy = 300, xOz = 600 do đó góc xOy < xOz

Vậy tia Oy nằm giữa hai tia Oxvà Oz

0,25

0,25

5b
1
Vì tia Oy nằm giữa hai tia Oxvà Oz:

Hay 300 +
600 – 300 = 300
Vậy Oy là tia phân giác của góc xOz vì tia Oy nằm giữa Oxvà Oz ;

0,25

0,25

0,25

0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.