De thi HKI_2011-2012_Toan 8_NQPhu – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về De thi HKI_2011-2012_Toan 8_NQPhu, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
THI KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2011- 2012
MÔN: TOÁN LỚP 8
THỜI GIAN: 90 phút ( không kể phát đề)
A- Trắc nghiệm: ( 3 đ)
Hãy chọn và khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.( mỗi câu 0.25 điểm)
Câu 1: Thực hiện phép nhân: 2(x2- 3x – ) được kết quả là:
A/ 2×2 – 6x – 1
B/ 2×2 + 6x – 1
C/ 2×2 – 6x + 1
D/ 2×2 + 6x +1
Câu 2: Kết quả của phép tính 15×2 y2z : (3xyz) là:
A/ 5xyz
B/ 5×2 y2 z
C/ 15x y
D/ 5xy
Câu 3: Kết quả phân tích đa thức 1- 2y + y2 thành nhân tử là:
A/ – (1 – y)2
B/ (1 – y)2
C/ (-1 –y )2
D/ (1 + y )2
Câu 4: (P – Q )2 =
A/ (Q – P )2
B/ P2 – 2PQ +Q2
C/ Q2 – 2QP + P2
D/Cả A,B,C đều đúng.
Câu 5: Mẫu thức chung của 2 phân thức bằng :
A/ 2 (x + 2)(x-2)
B/ (x + 2)(x – 2)
C/ 2x(x + 2)(x – 2)
D/ 2 (x + 2)
Câu 6: Kết quả của phép tính : là:
A/
B/
C/
D/
Câu 7: Kết quả của phép tính là:
A/
B/
C/
D/
Câu 8: Điều kiện xác định của phân thức là:
A/ x 0; x1
B/ x1
C/ x 0; x1
D/ x 1
Câu 9: Chọn câu trả lời đúng
A/ Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông.
B/ Hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
C/ Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.
D/ Cả A,B,C đều sai.
Câu 10: Độ dài hai đường chéo của 1 hình thoi bằng 4 cm và 6 cm. Độ dài cạnh của hình thoi là:
A/ 13 cm
B/ cm
C/ cm
D/ 52 cm
Câu 11: Cho tam giác ABC vuông tại A và AC = 5cm, AB = 12 cm. Trung tuyến AM có độ dài là:
A/ 6 cm
B/ 6,5 cm
C/ 7 cm
D/ 7,5 cm
Câu 12: Một hình vuông có cạnh 1 cm. Đường chéo hình vuông có số đo là:
A/ cm
B/ 1 cm
C/ cm
D/ cm
B. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1( 0,5 điểm) : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
x2 – 2xy + y2 – 9.
Câu 2 (1điểm) : Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức : ( x – y) ( x2 + xy + y2) + 2y3 tại x = và y =
Câu 3 (1 điểm): Thực hiện phép tính
Câu 4 (1,5 điểm): Cho phân thức

Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định
Tính giá trị của phân thức tại x = 3, x = 0
Câu 5 (3 điểm):
Cho tam giác ABC vuông tại A , trung tuyến AM. Kẻ MD và ME vuông góc với AB và AC .
a) Tứ giác ADME là hình gì ? Vì sao ?
b) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác ADME là hình vuông.
c) Biết AB = 6 cm, AC = 8 cm . Tính độ dài AM.
——————-Hết——————-
Người ra đề : Đoàn Ngọc Lý

Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011- 2012
MÔN: TOÁN LỚP 8
I.TRẮC NGHIỆM:( 3 điểm)

Câu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.