De thi HKI_2011-2012_Toan 6_NQPhu – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về De thi HKI_2011-2012_Toan 6_NQPhu, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD & ĐT Tân Uyên
Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I MÔN TOÁN KHỐI 6
Năm học 2011 – 2012
THỜI GIAN 90 (Phút) (Không kể phát đề)

I/ TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (mỗi câu 0,25 điểm) Em hãy chọn câu đúng trong các câu trả lời sau:
Câu 1: Thứ tự thực hiện các phép tính đối với một biểu thức có các dấu ngoặc [ ] , , ( ) là:
A/ [ ] ( )
B/ ( ) [ ]
C/ ( ) [ ]
D/ ( ) [ ]
Câu 2: Số 20346
A/ Chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3
B/ Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
C/ Chia hết cho cả 3 và 9
D/ Không chia hết cho cả 3 và 9

Câu 3: Số 14 có bao nhiêu ước số?
A/ 4
B/6
C/8
D/ Kết quả khác
Câu 4: Số nào sau đây là số nguyên tố?
A/ 57
B/ 67
C/ 77
D/87
Câu 5 . Số nào sau đây là hợp số?
A/ 97
B/ 711
C/ 101
D/ 83
Câu 6: Tích bằng
A /
B/
C/
D/
Câu 7: So sánh và
A/ <
B/ =
C/>
D/ ≥
Câu 8: Phân tích số 360 ra thừa số nguyên tố là:
A/ .9.5
B/..5
C/ .6.3.5
D/ .45
Câu 9:Tìm chữ số x, biết rằng sổ chia hết cho 5 và cũng chia hết cho 2
A/2
B/5
C/ 0
D/ 3
Câu 10: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:
A/ M cách đều hai điểm A và B
B/M nằm giữa hai điểm A và B
C/ M nằm giữa và cách đều hai điểm A và B
D/ Cả ba câu trên đều đúng

Câu 11:Số x mà . = là:
A/ 1
B/ 4
C/ 6
D/
Câu 12. Cho ba điểm A,B,C thẳng hàng nếu AB + BC = AC thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
A/ A
B/ B
C/ C
D/ Không có điểm nằm giữa
II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Câu 1: ( 1 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu được ).
a) 36 : 32 + 23 . 22
b) 164 . 53 + 47 . 164
Câu 2 ( 2 điểm): Tìm x biết:
a) ( 2600 + 6400) – 3x = 1200
b) x nhỏ nhất khác 0, biết rằng x 12 ; x 15 và x 18
Câu 3 ( 1 điểm): Tìm chữ số * thích hợp để số 31* chia hết cho cả 5; 9
Câu 4: ( 1,5 điểm): Một Đội Y tế có 24 Bác sĩ và 108 Y tá, có thể chia Đội Y tế đó nhiều nhất thành mấy Tổ để số Bác sĩ cũng như số Y tá được chia đều vào các Tổ? Khi đó mỗi Tổ có Bao nhiêu Bác sĩ ? Bao nhiêu Y tá ?
Câu 5 ( 1,5 điểm): Đoạn thẳng AC dài 7cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 2cm.
a) Tính AB ?
b) Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = 8cm. Hãy so sánh AB và CD.

Tân vĩnh Hiệp 3/12/2011
Người soạn

LÊ THỊ LỆ THU

Phòng GD & ĐT Tân Uyên
Trường THCS Nguyễn Quốc Phú
ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I
Năm học 2011- 2012
MÔN TOÁN KHỐI 6
I/ TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
D
B
A
B
B
B
A
B
C
C
C
B

II. TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 1: (1 điểm):

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.