Đề thi HKI IToán 7 Ma trận mới – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi HKI IToán 7 Ma trận mới, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ma trận đề kiểm tra
Chủ đề KT
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1) Đơn thức.

Biết nhân hai đơn thức

Số câu
Số điểm
tỉ lệ %

1
1

1
1
10%

2) Thống kê.

Biết lập bảng tần số, dấu hiệu, tìm số trung bình cộng.

Số câu
Số điểm
tỉ lệ %

1
2

1
2
20%

3) Đa thức.

Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức theo luỹ thừa tăng hoặc dần của biến, cộng (trừ) đa thức.
Biết thu gọn đa thức
Biết tìm nghiệm của một đa thức.

Số câu
Số điểm
tỉ lệ %

1
2
1
1
1
1
3
4
30%

4)Tam giác vuông.

Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông để c/m các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.

Số câu
Số điểm
tỉ lệ %

1
3

1
3
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

1
2
20%
4
7
70%
1
1
10%
6
10 100%

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2010-2011
MÔN: TOÁN HỌC – LỚP 7
Thời gian 90 phút không kể giao đề)

Đề ra:
Câu1: (2 điểm)
Thu gọn các đơn,đa thức sau:
a, 9x2yz . (-2xy3)
b, 5u2v + 6u3v2 – 12u2v + 4u3v2

Câu 2 : (2 điểm)
Số cân nặng của 30 các bạn (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:
32 36 30 32 32 36 28 30 31 28
30 28 32 36 45 30 31 30 36 32
32 30 32 31 45 30 31 31 32 31

a. Dấu hiệu ở đây là gì?
b. Lập bảng “tần số”.
c. Tính số trung bình cộng.
Câu 3 : (2 điểm)
Cho hai đa thức:
P() = ; Q() =
a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.
b. Tính P() + Q() và P() – Q().
Câu 4 : (1 điểm)
Tìm hệ số a của đa thức M() = a + 5 – 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là .
Câu 5: (3 điểm)
Cho vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC (H BC). Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh rằng:
a) = .
b) BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.
c) EK = EC.

HƯỚNG DẪN CHẤM
CÂU
HƯỚNG DẪN CHẤM
BIỂU ĐIỂM

Câu 1.
a. 9x2yz . (-2xy3) = -18x3y4z.

b. 5u2v + 6u3v2 – 12u2v + 4u3v2 =10 u3v2 -7 u2v

(1đ)

(1đ)

Câu 2.
a. Dấu hiệu: Số cân nặng của mỗi các bạn.

b. Bảng “tần số”:

Số cân (x)
28
30
31
32
36
45

Tần số (n)
3
7
6
8
4
2
N =30

c. Số trung bình cộng:

(kg)

(0,25 điểm)

(0,75 điểm)

(1 điểm)

Câu 4.
a) Sắp xếp đúng: M() =
N() =
b) M() + N() =
P() – Q() =
(0,25 điểm)

(0,25 điểm)

(0,75 điểm)

(0,75 điểm)

Câu 5.
Đa thức P() = ax3 + 42 – 1 có một nghiệm là 2 nên
P(2) = 0.
Do đó: a.23 + 4.22 – 1 = 0
( 8a + 15 = 0
( a = Vậy a =

(0,25 điểm)
(0,

Hỏi và đáp