Đề thi HKI & đáp án toán 6(2010-2011) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề thi HKI & đáp án toán 6(2010-2011), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Ngô Thời Nhiệm

ĐỀ THI HỌC KỲ I TOÁN 6 (Năm học 2010– 2011)
Thời gian: 90 phút
A/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
1. Kết quả của phép tính 75. 73 là:
A) 72 B) 78 C) 492 D) 148
2. Trong các số 2; 3; 4; 5 hợp số là:
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
3. Số tự nhiên chia hết cho 2 và 5 có chữ số tận cùng là:
A) 5 B) 2 và 5 C) 0 D) 2
4. Tập hợp các ước của 6 là:
A) BC D
5. Cho hai tập hợp: M = và A =
A) M A B) A M C) A M D) M A
6. Giá trị tuyệt đối của 3; -7 lần lượt là :
A) -3; -7 B) -3; 7 C) 3; 7 D) 3; -7
7. Cho ba điểm M, N, P theo thứ tự nằm trên một đường thẳng. Tia đối của tia NP là:
A) NM B) NP C) PN D) MP
8. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
A) AI + IB = AB B) IA = IB = C) IA = IB D) Tất cả đều đúng
B/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1. (2đ) Thực hiện tính (tính nhanh nếu có)
a/ (-32) + (-68)
b/ 42.37 + 42.63
c/ 200 : + [32.5 – (24 + 28: 25)]
Bài 2. (1đ) Tìm số nguyên x, biết:
a/ x + 25 = 15
b/ 532 – 8.(x + 3) = 52.4
Bài 3. (0,5đ) Tìm ƯCLN(30, 84)
Bài 4. (1,5đ) Một số học sinh lớp 6 được nhà trường cử đi mít tinh. Nếu xếp thành 6 hàng, 12 hàng và 15 hàng đều vừa đủ. Tính số học sinh lớp 6 đã được cử đi. Biết số học sinh trong khoảng từ 115 đến 130 học sinh.
Bài 5. (2,5đ) Trên tia Ax vẽ hai đoạn thẳng sao cho AM = 4 cm và AN = 8 cm.
a/ Điểm M có nằm giữa hai điểm A và N không? Tại sao?
b/ Tính độ dài đoạn thẳng MN.
c/ Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AN không? Tại sao?
d/ Lấy E là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng AE.
Bài 6. (0,5đ) Tính tổng các số nguyên a, biết: -102 < a 99

—Hết—

Trường THCS Ngô Thời Nhiệm

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (Năm học 2010-2011)
BÀI THI HỌC KÌ I TOÁN 6
Thời gian: 90’

A/ TRẮC NGHIỆM (2điểm)

1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
C
C
D
B
C
A
B

B/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
a) -100 (0,75đ)
b) 1600 ( Nếu trình bày tính nhanh được 0,75đ còn tính bình thường được 0,25đ)
c) 5 (0,5đ)
Câu 2: (1 điểm)
x = -10 (0,5đ)
x = 51 (0,5đ)
Câu 3: (0,5 điểm)
Phân tích 30 = 2. 3. 5; 84 = 22. 3. 7 (0,25đ)
ƯCLN(30, 84) = 2. 3 = 6 (0,25đ)
Câu 4: (1,5 điểm)
Gọi a là số học sinh (aN*) (0,25đ)
a6 ; a12 ; a 15 nên a BC(6,12,15) (0,25đ)
BCNN(6,12,15) = 60 (0,5đ)
a (0,25đ)
Kết hợp điều kiện chọn a = 120 (0,25đ)
Câu 5: (2,5 điểm)
Vẽ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.