Đề thi HK2 toán7 – Nhị – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề thi HK2 toán7 – Nhị, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT THỊ XẪ BUÔN HỒ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

ĐỀ KIỂM TRA HỌCKÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn Toán 7
Thời gian làm bài: 90 phút
Đề 1
I./ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào Các đáp án đúng.
Câu 1. Giá trị của biểu thức tại x = -2 ; y = -1 là:
A. 10 B . -10 C. 30 D . -30
Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 3x
A . 3xy B . C. D .-3x
Câu 3. Tổng của hai đơn thức sau : và -7 là:
A . -6 B . 6 C . -8 D . 8.
Câu 4. Cho
A . B. C . D .
Câu 5. Bộ 3 đoạn thẳng nào sau đây là 3 cạnh của một tam giác?
A . 1 cm ;2cm ; 3,5 cm B . 2cm ; 3 cm ; 4 cm
C . 2cm ; 3cm ; 5 cm D . 2,2 cm ; 2 cm ; 4,2 cm.
Câu 6. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . Vậy G cách mỗi đỉnh một khoảng bằng bao nhiêu lần độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh ấy?
A . B . C . D .
II./ PHẦN TỰ LUẬN ( 7điểm )
Câu 7 (2đ). Điểm kiểm tra 15’môn toán của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:
0
7
2
10
7
6
7
8

5
8
5
7
10
6
6
7

5
8
6
7
8
7
7
5

6
8
2
10
8
9
8
9

6
9
9
8
7
8
8
5

a . Lập bảng tần số? tìm mod của dấu hiệu?
b . Tính điểm trung bình kiểm tra 15’ cuả học sinh lớp 7A .

Câu 8.(2đ) Cho 2 đa thức:

a . Tính tổng : h(x)=f(x) +g(x).
b . Tìm nghiệm của đa thức h(x).
Câu 9.(3đ) Cho tam giác ABC cân tại A với đường trung tuyến AH .
a . Chứng minh :
b . Chứng minh : .
c . Biết AB=AC=13cm ; BC= 10 cm, Hãy tính độ dài đường trung tuyến AH.

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌCKÌ II NĂM HỌC 2011 – 2011
Môn Toán 7

I. Trắc nghiệm: Chọn đúng mỗi câu 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
D
D
A
A
B
C

II. Tự luận(7.0đ)
Câu
Đáp án
Điểm

7.

8.

9.

a.- Lập đúng bảng tần số.
– Mod của dấu hiệu là 8.
b. Điểm trung bình là 6,85

a. Tính đúng tổng :f(x) + g(x) =
b. Tìm đúng nghiệm của đa thức x= 0 và x=
-Vẽ hình viết đúng GT,KL

a.Xét và có:
AH là cạnh chung.
AB = AC (gt) .
HB = HC (gt)
( (AHB = (AHC ( c-c-c )
b/Ta có (AHB = (AHC (cmt)
(
Mà : (kề bù)
Vậy == 90o
c/ Ta có BH = CH = .10 = 5(cm) .
Aùp dụng định lý Pitago vào ( vuông AHB ta có

Vậy AH=12(cm)
0.75
0.25
1.0

1.0
1.0

0.5

0.25
0.25
0.25
0.25

0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.