DE THI HK1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về DE THI HK1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường ……………………
Lớp ………………………..
Họ và tên ……………….
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 120 phút

I. Lí thuyết (2,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): Phát biểu qui tắc cộng hai số nguyên âm.
Áp dụng tính: (- 14) + (- 25)
Câu 2 (1,0 điểm): Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì? Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB.
II. Bài tập (8,0 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm)
a) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa
75.7
32 : 23
b) Tìm ƯCLN (40, 140)
c) Tìm BCNN (45, 160)
Bài 2 (2,0 điểm)
a) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
(6 – 10) + 150
75.95 – 75.45
b) Tìm x biết
45 – 4x = 37
(3x – 6).3 = 34
Bài 3 (1,0 điểm): Điền chữ số vào dấu * để số chia hết cho 9.
Bài 4 (1,0 điểm): Học sinh khối 6 của một trường vào khoảng 230 đến 270 em. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 20 thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.
Bài 5 (2,0 điểm): Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.
a) Điểm A có nằm giữa O và B không? Vì sao?
b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6
Đáp án
Biểu điểm

I. Lí thuyết (2,0 điểm)
Câu 1:
– Phát biểu qui tắc cộng hai số nguyên âm đúng
– Áp dụng tính đúng: (- 14) + (- 25) = – (14 + 25) = – 39
Câu 2:
– Phát biểu định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng AB đúng
– Vẽ hình đúng

0,5
0,5

0,5
0,5

II. Bài tập (8,0 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm):
a) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa
75.7 = 75 + 1 = 76
32 : 23 = 25 : 23 = 25 – 3 = 22
b) ƯCLN(40, 140) = 20
c) BCNN (45, 160) = 1440

0,5
0,5
0,5
0,5

Bài 2 (2,0 điểm)
a) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
(7 – 10) + 139 = (-3) + 139 = 136
75.95 – 75.45 = 75.(95 – 45) = 75.50 = 3750
b) Tìm x biết:
45 – 4x = 37
4x = 45 – 37
4x = 8
x = 2
(3x – 6).3 = 34
3x – 6 = 34 : 3
3x – 6 = 33
3x = 27 + 6
x = 33 : 3
x = 11

0,5
0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 3 (1,0 điểm)
*1; 9

1,0

Bài 4 (1,0 điểm)
Tính đúng số học sinh khối 6 của trường đó là 240 học sinh.

1,0

Bài 5 (2,0 điểm)

a) Trên tia Ox vì OA < OB (3cm < 6cm) nên điểm A nằm giữa 2 điểm O và B.
b) Vì A nằm giữa O và B nên:
OA + AB = OB
3 + AB = 6
AB = 6 – 3 = 3 (cm)
Do đó: OA = AB = 3 cm
Vậy điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB

0,5

0,5

0,25

0,25
0,25
0,25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.