ĐỀ THI HK II TOÁN 9 (2011) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về ĐỀ THI HK II TOÁN 9 (2011), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT PHÙ MỸ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học : 2010 – 2011
—-***—- Môn : Toán, Lớp 9
Thời gian làm bài : 90 phút

ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN I. Trắc nghiệm khách quan (5.0điểm)
Chọn và ghi vào bài làm chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng
Câu 1. Phương trình 4x – 3y = – 1 nhận cặp số nào sau đây là một nghiệm ?
A. (-1; -1) B. (-1; 1) C. (1; -1) D. (1 ; 1)
Câu 2. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất ?
A. B. C. D.
Câu 3. Hàm số y = (m –2)x2 nghịch biến khi :
A. m = 2 B. m = -2 C. m > 2, x > 0 D. m 0
Câu 4. Đồ thị hàm số y = -x2 và y = 2x + 1 có :
A. 1 điểm chung B. 2 điểm chung C. 0 điểm chung D. Vô số điểm chung
Câu 5. Cho hàm số y =
A. Hàm số luôn nghịch biến C. Giá trị của hàm số bao giờ cũng âm
B. Hàm số luôn đồng biến D. Hàm số ngịch biến khi x > 0 và đồng biến khi x < 0
Câu 6. Nghiệm tổng quát của phương trình là:
A. ; B. ; C. ; D.

Câu 7 .Với giá trị nào của a và b thì hệ phương trình có nghiệm ( x = 2 ; y = -1 )
A. ; b = – 4 B. ; b = 8 C. ; b = – 8 D. ; b = 4
Câu 8. Phương trình x2 – (2m – 1)x + 2m = 0 có dạng : ax2 + bx + c= 0 (a0). Hệ số b của phương trình là :
A. 2(m – 1) B.1 – 2m C. 2 – 4m D. 2m – 1
Câu 9. Hai phương trình : x2 + ax + 1 = 0 và x2 – x – a = 0 có một nghiệm thực chung khi a bằng :
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 10. Tổng hai nghiệm của phương trình : – x2 – 7x + 8 = 0 là
A. 8 B. -8 C. 7 D. -7
Câu 11. Phương trình x2 -7x + 12 = 0 có hai nghiệm là :
A. – 3 và 4 B. 3 và 4 C. -3 và -4 D. 3 và -4
Câu 12. Trong hình 1, biết x >y, cách viết nào sau đây là đúng
A. sđ = sđ B. sđ < sđ
C. sđ > sđ D. Không so sánh được.
Câu 13. Trong hình 2, biết MN là đường kính. Góc NMQ bằng:
A. 200 B. 300 C. 350 D. 400 Hình 1 Hình 2

Câu 14. Cho hình 3. Độ dài cung là :
A. B.
C. D. Hình 3
Câu 15. Cho tam giác GHE cân tại H, tam giác GEF
Cân tại E với số đo các góc như hình 4. Số đo x là Hình 4
A.200 B. 300 C. 400 D. 600
Câu 16 . Cho ( O;R) và dây cung AB có sđ = 1200 , M thuộc cung nhỏ AB . Số đo là
A. 1200 B. 600 C. 2400 D. Kết quả khác
Câu 17 . Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp được đường tròn nếu :
A. ; B. ;
C. Góc ngoài tại đỉnh B bằng góc D ; D. Cả A, B , C đều đúng
Câu 18 . Thể tích hình cầu có bán kính 6 cm là : ( làm tròn 2 chữ số thập phân )
A. 896,62 cm3 B. 904,32 cm3 C . 936,24 cm3  D. 1002,48 cm3
Câu 19. Hình khai triển của mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt. Nếu bán kính hình quạt là 16 cm, số đo cung là 1200 thì độ dài đường sinh của hình nón là :
A. 16 cm B. 18 cm C. cm D. cm
Câu 20. Thể tích của hình trụ là 251,2 cm3 , bán kính hình tròn đáy là 4 cm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.