DE THI HK II LOP 6+HSG LOP 9(CO D/A)NAM 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE THI HK II LOP 6+HSG LOP 9(CO D/A)NAM 2012, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ………………………………………………………… KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM 2011-2012
Lớp : 6/……… MÔN: TOÁN 6 – THỜI GIAN: 90 PHÚT
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng trong các câu sau:
Câu 1: Số đối của là : a) b c) d)
Câu 2: Tổng các số nguyên x thỏa mãn –7< x < 6 là: a) 0 b) -7 c) -1 d) -6
Câu 3: Số nghịch đảo của – 1 là :
a. 1 b. – 1 c. 1 và – 1 d.Không có số nghịch đảo của – 1
Câu 4: và là hai góc bù nhau và Khi đó số đo của là:
a) 600 b) 900 d)1200 d)300 Câu 5: kết quả của phép tính là: a b) -10 c) 10 d
Câu 6: của 2011 là: a) 2011 b) 2012 c d
Câu 7: xÔy = 890 thì góc xOy là:
a. Góc vuông b. Góc nhọn c. Góc tù d. Góc bẹt
Câu 8: Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì:
a. xÔy + xÔz = xÔy b. zÔy + zÔx = xÔy
c. yÔx + yÔz = xÔz d. xÔy = yÔz = xÔz
B.TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (1,5điểm) Thực hiện phép tính:
a) b)
Bài 2: (1,5điểm) Tìm x, biết.
a) b)
Bài 3: (2,5 ) Khối 6 của trường có 450 học sinh. Ở học kì I được xếp thành 4 loại :Giỏi,khá,trung bình và yếu. Biết số học sinh giỏi bằng của số học sinh cả khối,số học sinh khá chiếm số học sinh giỏi,học sinh trung bình chiếm số học sinh còn lại.
a)Tính số học sinh mỗi loại.
b)Tính tỉ số phần trăm của học sinh yếu so với cả khối
c)Để số học sinh yếu chỉ còn 25% so với kì I, thì qua học kì II cần cố gắng thêm bao nhiêu học sinh yếu vươn lên trung bình (Biết rằng tổng số học sinh toàn trường không thay đổi).
Bài 4: 2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ ba tia Oy,Oz và Oa sao cho xÔz=300, xÔy=600 ,xÔa >xÔây
a)Tính số đo góc yOz.
b)Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
c*)Gọi Ob là tia phân giác xÔa. Chứng tỏ Oz nằm giữa hai tia Ox và Ob

ĐÁP ÁN – THI HỌC KỲ 2. TOÁN 6
A. Trắc nghiệm:2 điểm (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
b
d
b
a
b
b
b
c

B. Tự luận:8 điểm
Bài 1: (1,5điểm) Thực hiện phép tính

(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
0,25 điểm)

(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)

Bài 2: (1,5điểm) Tìm x, biết.

Bài 3: 2,5 điểm)
a)Số HS giỏi là : 450. 150(hs) (0,25 điểm)
Số hs khá :150. 200(hs) (0,25 điểm)
Số hs trung bình :
(450-150-200). 64(hs) (0,25 điểm)
Số hs yếu là :450-(150+200+64)=36(hs) (0,25 điểm)
b)Tỉ số phần trăm của hs yếu so với cả khối là:
(0,75 điểm)
c)Số hs yếu ở kì II là :25%.36=9(hs) (0,5 điểm)
Số hs yếu vươn lên TB là : 36-9=27(hs)

Hỏi và đáp