Đề thi hk 2 toán 7 CKT có đáp án HD chấm – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề thi hk 2 toán 7 CKT có đáp án HD chấm, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………
Lớp:…………………………….
ĐỀ THI HỌC KÌ II
Môn: Toán 7
Năm học: 2010 – 2011
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề:
I. Lí thuyết:(2đ)
Câu 1: Khi nào số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x)
Tìm nghiệm đa thức P(x) = 6 – 2x
Câu 2: Phát biểu định lí Py Ta Go.
Áp dụng: cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Tính cạnh BC.
II. Bài tập: (8đ)
Câu 1: Tính giá trị biểu thức: 2tại x = – 1; y=2 (1đ)
Câu 2: (1đ)
Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được: 5
Câu 3: (2đ)
Cho hai đa thức:
P = 5; Q= 2
a. Thu gọn các đa thức P và Q.
b. Tính P + Q ; P – Q.
Câu 4: (1đ)
Cho tam giác ABC với AB = 1cm, BC = 4cm. Tính cạnh AC (AC là số nguyên). Tam giác ABC là tam giác gì ?
Câu 5: (3đ)
Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia OX lấy điểm A và B; trên tia Oy lấy hai điểm C và D sao cho OA = OC; OB = OD. Gọi I là giao điểm của hai đoạn thẳng AD và BC. Chứng minh rằng:
BC = AD (1đ)
IA = IC (1đ)
Tia OI là tia phân giác của góc xOy (0.5 đ)
(Vẽ hình, GT + KL đúng) (0.5đ)
———-HẾT———-

I. MA TRẬN TOÁN 7

CHUẨN
Mức độ

Nội dung
Kiến thức – kỷ năng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

1. Giá trị biểu thức.
* KN: Biết tính GTBT đại số
1

2. Đơn thức
* KN: Nhân các đơn thức, cộng trừ các đơn thức đồng dạng, bậc của đơn thức.
1

3. Đa thức
* KN: Biết thu gọn đa thức, cộng trừ hai đa thức.
1
1

4. Nghiệm đa thức
* KT: Biết khái niệm nghiệm của đa thức một biến.
* KN: Tìm nghiệm đa thức một biến bậc nhất.
1
1

5. Hai tam giác bằng nhau
* KN: Chứng minh hai cạnh, hai góc bằng nhau.

1
1

6. Các dạng tam giác đặc biết.
* KT: Biết định lý Py Ta Go, các trường hợp tam giác bằng nhau.
* KN: Vận dụng định lý Py Ta Go vào tính toán, biết chứng minh tam giác là cân,..
Hoặc 2

1

7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác.
* KN: Vận dụng bất đẳng thức tam giác.
1

Cộng
5
3
2

II. ĐÁP ÁN:
* Lý thuyết: (2đ)
Câu 1: a là nghiệm đa thức P(x) khi p(a) = O (1đ)
Đa thức có nghiệm khi P(x)=O (0.5đ)
Hay 6 – 2x = 0 =>2x =6 =>x= 6 : 2 = 3 (0.5đ)
Câu 2: (1đ)
Áp dụng: BC2 =AC2 + AB2 (đl…)
Hay BC2 = 62 + 82 =100 = 102
=>BC = 10 cm. (0.5đ)
* Bài tập:
Câu 1: Thay x= -1, y = 2 vào bt: 2.(-1)2 -3.(-1).2 + 22 (0.5đ)
= 2 + 6 + 4 = 12 (0.5đ)
Câu 2: 5x3y2 (-2x2y )= 10x5y3 (0.5đ)
Bậc của 10x5y3 là bậc 8 (0.5đ)
Câu 3: Thu gon:
P= 6x2y – 5xy2 + 2xy (0.25đ)
Q = 2x2y + 2xy – 3xy2 (0.25đ)
Tính P + Q = 8x2y – 8xy2 + 4xy (0.

Hỏi và đáp