đề thi hay. Muốn thử thì click it – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về đề thi hay. Muốn thử thì click it, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng Kỳ thi giải Nguyễn Khuyến – Lần thứ XII
Trường THCS Nguyễn Khuyến Năm học 2011 – 2012

Bộ môn: Toán- Lớp 7
Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề chính thức

Bài 1 (1 điểm):
Không sử dụng máy tính hãy so sánh:
A = 2.1+2.3+2.5+….+2.99 và B = 2.2+2.4+2.6+…+2.98+100.

Bài 2 (2,5 điểm):
a) Tìm x biết x2 – 2(x+3) = x – 6 b) Tìm x biết
Bài 3 (2 điểm):
Cho 4 số a, b, c, d Biết a = 3b = 4c = 5d và ab – c2 – d2 = 831. Tính b- c.

Bài 4 (1,5 điểm):
Tìm số tự nhiên n. Biết rằng nếu gạch bỏ đi một chữ số của n thì được số mới nhỏ hơn số n là 2012 đơn vị..

Bài 5 (3 điểm): Cho góc nhọn xOy và tia phân giác Ot. Trên tia Oy lấy điểm A. Đường trung trực của OA cắt tia Ox tại F. Trên tia Ay lấy điểm B sao cho AB = AF. BF cắt Ot tại E.
a) Chứng minh E thuộc đường trung trực của FA.
b) So sánh EF và EB

**************************************

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng Kỳ thi giải Nguyễn Khuyến – Lần thứ XII
Trường THCS Nguyễn Khuyến Năm học 2011 – 2012
Hướng dẫn chấm
Bộ môn: Toán- Lớp 7
Bài 1 (1 điểm): B = 2.2+2.4+2.6+…+2.98+100

A = 2.1+2.3+2.5+….+2.99

B – A = 2 + 2 + 2 +…..+ 2 +2(50-99) = 2.49+ 2(-49) =0
Vậy A = B (1 đ)
Bài 2 (2,5 điểm):
a) Giải: x2 – 2(x+3) = x – 6 x2 – 3x = 0x(x+3) = 0 x = 0 hoặc x= 3 (0,5 đ)
b) Giải: (1 đ)
(1 đ)
Bài 3 (2 điểm): Giải: a = 3b = 4c = 5d
(1 đ) (0,5 đ)
(0,5 đ)
Bài 4 (2 điểm):
Giải: Gọi chữ số bị gạch đi là x, và số mới là m. Nếu x không phải là chữ số tận cùng của n thì số m và số n có cùng chữ số tận cùng. Do đó n- m tận cùng là 0 n- m chia hết cho 10 mà 2012 không chia hết cho 10. Vậy x là chữ số tận cùng của n. (0,5 đ)
Ta có: n =
Mà A là số tự nhiên nên A = 223 x =5. Vậy n = 2235 (1 đ)
Bài 5 (3 điểm): Hình vẽ 0,5 đ
Giải:a)F thuộc đường trung trực của FA FO=FAOFA cân tại F
FOA = FAO = 2EOB = 2FOE
AF = ABFAB cân tại AAFB =ABF FAO = 2FBA
Vậy: EOB = EBOOE = EB (0,5 đ)
OFE = BAE(OF = AB ; OE = EB, FOE =EBO)
EF= EA E thuộc đường trung trực của FA (1 đ)
b) FOA 900 FOE< 450
OFE có OFE = 1800 – 3FOE
=3(600-FOE) > 3(600-450)= 450 >FOE
OFE có OFE >FOEOE = EB >FE (1 đ)
Cách khác:
EAB >EOA (góc ngoài củaEAB)
Mà EOA = EBA
EAB >EBA
EB >EA mà EA =FEEB > FE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.