De thi Dap an Toan 8 HK2 PGD HTBac.doc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về De thi Dap an Toan 8 HK2 PGD HTBac.doc, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD HÀM THUẬN BẮC KIỂM TRA HỌC KỲ II
Trường: ………………………………………………… MÔN: TOÁN
Họ và tên: ………………………………………….. LỚP 8 – Thời gian 90 phút.
Lớp: ……….. (Học sinh làm bài trực tiếp trên tờ giấy này)
Điểm:

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
ĐỀ 1:
Bài1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH như hình vẽ, hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

A B

D

F F

H G

Câu 1: Đường thẳng song song với mặt phẳng (ABCD) là:
a.DH b.CH c. EF d. BF
Câu 2: Mặt phẳng song song với mp(EFGH) là:
a.(ABCD) b.(ADGF) c.(BCGF) d.(BCHE)
Câu 3: Mặt phẳng (ABFE) vuông góc với đường thẳng:
a. HE b. HD c.HG d.HF
Câu 4: Đường thẳng vuông góc với EF là:
a.AB b. AC c. CG d. EG
Câu 5: Nếu AB = 2AD = 3DH = 6 cm thì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
a. 18 cm2 b. 36 cm2 c.48 cm2 d. một kết quả khác
Câu 6: Nếu AB = AD = DH và hình lập phương có diện tích toàn phần là 24 cm2 thì thể tích là:
a. 16 cm3 b. 32 cm3 c.48 cm3 d. một kết quả khác

Bài 2 : Chỉ ra câu đúng (Đ), câu sai (S) trong các câu sau:

NỘI DUNG
ĐÚNG
SAI

a) -3x < 6 ( x < -2

b) ax + b < 0 là bất phương trình bậc nhất một ẩn

c) 0x < -3 có tập nghiệm là (.

d) 0x ≤ 0 có tập nghiệm là (.

e) Nếu a -2b + 5

f) Hình vẽ ((((((((((( biểu diễn tập nghiệm
12
của bất phương trình x < 12

PHÒNG GD HÀM THUẬN BẮC KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2006 – 2007.
Trường: ………………………………………………… MÔN: TOÁN
Họ và tên: ………………………………………….. LỚP 8 – Thời gian 90 phút.
Lớp: ……….. (Học sinh làm bài trực tiếp trên tờ giấy này)
Điểm:

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
ĐỀ 2:
Bài1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH như hình vẽ, hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

A B

D

F F

H G

Câu 1: Đường thẳng song song với mặt phẳng (BCGF) là:
a.DH b.CH c. EF d. BF
Câu 2: Mặt phẳng song song với mp(ABCD) là:
a. (ADGF) b. (EFGH) c.(BCGF) d.(BCHE)
Câu 3: Mặt phẳng (ABFE) vuông góc với đường thẳng:
a. HD b. HG c.CD d.GF
Câu 4: Đường thẳng vuông góc với HG là:
a.AB b. CF c. CD d. EG
Câu 5: Nếu AB = 2 AD = 3 DH = 6 cm thì thể tích của hình hộp chữ nhật là:
a. 18 cm3 b. 36 cm3 c.48 cm3 d. một kết quả khác
Câu 6: Nếu AB = AD = DH và hình lập phương có diện tích toàn phần là 24 cm2 thì diện tích xung quanh là là:
a. 16 cm2 b. 32 cm2 c.48 cm2 d. một kết quả khác

Hỏi và đáp