de thi dap an casio – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về de thi dap an casio, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề bài
C©u 1(6®) Thùc hiÖn phÐp tÝnh(chØ nªu ®¸p sè)

víi x=0,123456789; y=0.987654321.

C©u 2(4®)T×m x biÕt(chØ nªu kÕt qu¶)

C©u 3(5®) T×m c¸c sè tù nhiªn a, b biÕt

C©u 4(5®): TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: A(x) = 3×5-2×4+2×2-7x-3 t¹i x1=1,234 ;x2=1,345; x3=1,456; x4=1,567
C©u 5(5®)
a/ T×m sè d­ khi chia ®a thøc cho x-2
b/ Cho hai ®a thøc:P(x) = x4+5×3-4×2+3x+m; Q(x) = x4+4×3-3×2+2x+n
T×m gi¸ trÞ cña m vµ n ®Ó P(x) vµ Q(x) cïng chia hÕt cho x-3
C©u 6(5®) X¸c ®Þnh ®a thøc A(x) = x4+ax3+bx2+cx+d vµ A(1) =1;A(2) =3; A(3) =5; A(4) =7. TÝnh A(8),A(9)
C©u 7(5®): Mét ng­êi göi vµo ng©n hµng mét sè tiÒn lµ a ®ång víi l·i suÊt m% mét th¸ng . BiÕt r»ng ng­êi ®ã kh«ng rót tiÒn l·i ra. Hái sau n th¸ng ng­êi ®ã nhËn ®­îc bao nhiªu tiÒn c¶ gèc vµ l·i.
áp dông khi a=10.000.000; m=0,6%; n=10
C©u 8(5®) Cho d·y sè: u1=21, u2=34 vµ un+1=3un- 2un-1.
ViÕt quy tr×nh bÊm phÝm tÝnh un+1p dông tÝnh u10, u15, u20.
C©u 9(5®) Cho Tính +cotg3x
C©u 10(5®) Cho tam gi¸c ABC cã , AB= 6,25 cm, BC=2AB. §­êng ph©n gi¸c cña gãc B c¾t AC t¹i D.
a/ TÝnh ®é dµi BD
b/ TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c ABD

C©u
§¸p ¸n
§iÓm

4
Ghi vµo mµn h×nh: Ên =
– G¸n vµo « nhí: 1,234, di chuyÓn con trá lªn dßng biÓu thøc råi Ên = ®­îc A(x1) (-4,645914508)
T­¬ng tù, g¸n x2, x3, x4 ta cã kÕt qu¶”
A(x2)= -2,137267098
A(x3)= 1,689968629
A(x4)= 7,227458245
1

1

1
1
1

5
a/ Thay x=5 vµo biÓu thøc x4-3×2-4x+7=> KÕt qu¶ lµ sè d­
Ghi vµo mµn h×nh: X4-3X2+4X+7
G¸n: 2 SHIFT STO X, di chuyÓn con trá lªn dßng biÓu thøc, Ên =
KÕt qu¶: 3
b/ §Ó P(x) vµ Q(x) cïng chia hÕt cho x-3 th× x=3 lµ nghiÖm cña P(x) vµ Q(x)
Ghi vµo mµn h×nh: X4+5X3-4X2+3X Ên =
-G¸n: 3 SHIFT STO X, di chuyÓn con trá lªn dßng biÓu thøc vµ Ên =
®­îc kÕt qu¶ 189 =>m=-189
T­¬ng tù n=-168

1

1
1

1
1

6
§Æt B(x) = 2x-1. B(1)=1; B(2)=3; B(3)=5; B(4)=7
=>A(x)-B(x) cã 4 nghiÖm 1; 2; 3; 4
=>A(x)-B(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)
A(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+B(x)
A(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+2x-1
A(x)=x4-10×3+

Hỏi và đáp