de thi cuoi nam-toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về de thi cuoi nam-toan 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BGH trường thcs khai thái
duyệt Ngày ……tháng 04 năm 2011

THI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học : 2010 – 2011
MÔN  : TOÁN 8
Thời gian : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
*) Ma trận thiết kế đề kiểm tra:

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Phương trình bậc nhất một ẩn
1
0,25

1
0,25

2
0,5

2. Phương trình tích
1
0,25

1
0,25

3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

1
0,25

1
1
2
1,25

4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
2
0,5

1
1,5
2
0,5
1
1
6
3,5

5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

1
0,25

1
0,25

6. Tam giác đồng dạng

2
0,5
1
1

1
1
1
0,5
1
1
6
4

7. Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều.

1
0,25

1
0,25

Tổng
7
2,5
5
3,25
7
4,25
19
10

Nội dung đề bài

I- TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng, chính xác nhất:
Câu 1: Nghiệm của phương trình 2x + 7 = x – 2 là:
A. x = 9 B. x = 3 C. x = – 3 D. x = – 9
Câu 2 : Điều kiện xác định của phương trình : là
A. x ≠ 0 và x ≠ 3 B. x ≠ -1 và x ≠ 3 C. x ≠ 3 và x ≠ 2 D. x ≠ -1 và x ≠ 2
Câu 3 : Tập nghiệm của phương trình x ( x + 2 ) = 0 là :
A. S = 0; 1 B. S = 1; 2 C. S = 0; -2 D. S = 2; 0
Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình x < 7 được biểu diễn trên hình:

Câu 5: Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình
A. x > 0 B. x > -5
C. x – 5 D. x -5

Câu 6: Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất 1 ẩn
A. B. 0.x + 2 > 0 C. 2×2 + 1 > 0 D. x+1 > 0
Câu 7: Giá trị x = – 2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình dưới đây?
A. 2 + 3x > 1 B. x2 – 2 < -1 C. 7 – 2x
Câu 8: Nếu tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số đồng dạng k1 và tam giác DEF đồng dạng với tam giác MNP theo tỉ số đồng dạng k2 thì tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP theo tỉ số đồng dạng là:
A. k1.k2 B. k1 + k2 C. k1 – k2 D.
Câu 9: Hình lăng trụ đứng tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông là 6cm và 10cm chiều cao là 8cm thì thể tích là:
A. 480cm3 B. 240cm3 C. 120 cm3 D. 128cm3
Câu 10: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và diện tích xung quanh lần lượt là 7cm; 4cm và 110cm2 . Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:
A. 4cm B. 10cm C. 2,5cm D. 5cm
Câu 11 : Hãy đánh dấu X vào cột thích hợp.

Các khẳng định
Đúng
Sai

A/ Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.