De thi chon HSG Toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về De thi chon HSG Toan 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra
Môn : Toán Lớp 6
(Thời gian 45 phút)
Đề 1 Ngày 16/02/2006
Đề kiểm tra
Môn : Toán Lớp 6
(Thời gian 45 phút)
Đề 2 Ngày 16/02/2006

Bài 1 (2 điểm) : Điền dấu “x” vào ô thích hợp .

Câu
Đúng
Sai

Nếu a ( N thì a ( Z

Nếu a2 >0 thì a > 0

Nếu ab = 0 thì a=0 hoặc b=0

Nếu c >0, a >b thì ac > bc

Bài 2 (4 điểm) : Tính hợp lý ( nếu có thể ) .
a. (-5).8.(-2).3
b. 25 – (-75) + 32 – (48+32)
c. 3.(-4)2 + 2.(-5) – 20
d. 65.(35-27) – 35.(65+27)

Bài 3 (4 điểm) : Tìm x biết
a. (-47) – (27x – 98) = -(-4)3
b. 5 x-7 = 15

Bài 4. (Dành cho học sinh lớp 6B, 6C. Chuyển 1 điểm từ bài sang)
Tìm x ( Z biết :
(x + 5).(3x – 12) > 0

Bài 1 (2 điểm) : Điền dấu “x” vào ô thích hợp .

Câu
Đúng
Sai

Nếu a ( Z thì a ( N

Nếu a2 = 0 thì a = 0

Nếu ab >0 thì a>0 và b > 0

Nếu c b thì ac < bc

Bài 2 (4 điểm) : Tính hợp lý ( nếu có thể ) .
a. (-25).7.(- 4).3
b. 815 + [ 95 + (- 815) + (- 45) ]
c. 4.52 – 3.(24 – 9)
d. 52.(48-19) – 48.(52+19)

Bài 3 (4 điểm) : Tìm x biết
a. (-15) – (- 21 – 3x) = – 63
b. – 8 x+2 = -24

Bài 4 (Dành cho học sinh lớp 6B, 6C. Chuyển 1 điểm từ bài 3 sang) .
Tìm x, y ( Z biết :
5(x + 2)2 + 3(y – 1)2 = 0

Khuê

Hỏi và đáp