de thi casio 8 ( co dap an chi tiet ) -HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về de thi casio 8 ( co dap an chi tiet ) -HAY, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH THUẬN
——————————————–
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
LỚP 8 Ngày thi: 21/01/2007
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐIỂM TOÀN BÀI THI
GIÁM KHẢO 1
GIÁM KHẢO 2
PHÁCH
(HĐ chấm ghi)

BẰNG SỐ
BẰNG CHỮ

Lưu ý:
Đề thi này có 03 (ba) trang; thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.
Thí sinh trình bày vắn tắt cách giải nếu đề bài yêu cầu và ghi kết quả vào ô trống bên bên dưới từng bài.
Nếu không chú thích gì thêm các kết quả ghi với 10 chữ số (kể cả phần thập phân).
Mỗi bài 5 điểm; điểm toàn bài là 50.
Bài 1:Tính giá trị các biểu thức:

Kết quả:
A = 669,7773531

Bài 2: Cho đa thức B(x) = 23×4 – 9×3 – 17×2 + 56x + 7
Tính B(-12).
Tìm số dư r của B(x) chia cho 2x – 6.
Tìm k để B(x) + 3(k-5) chia hết cho x + 5.
Cách giải:
B(-12) = 23(-12)4 – 9(-12)3 – 17(-12)2 + 56(-12) + 7

r = B(3) = 23.34 – 9.33 – 17.32 + 56.3 + 7

3(k-5) = – B(-5) = 23(-5)4 – 9(-5)3 – 17(-5)2 + 56(-5) + 7

Kết quả:
a) B(-12) = 489 367

b) r = 1 642

c) k = – 4 929

Bài 3:
a) Tìm ƯCLN và BCNN của 6 754 421 và 1 971 919.
b) Tìm số dư r của phép chia 998877665544332211 cho 123456.
Kết quả:
a) ƯCLN = 79 ; BCNN = 168 597 102 581
b) r = 83763

Bài 4:
Cho dãy số: a1 = 2; a2 = 4; …;an+1 = 2an – an-1+5 (n≥3)
Tính a10; a20; a100?
Kết quả:
a10 = 200 a20 = 895 a100 = 24 455

Bài 5:
Viết tiếp vào sau số 2007 . . . Mọi chữ số nào thì được số nhỏ nhất chia hết cho1234?
Cách giải:
Theo mod 1 234 ta có:
* Điền vào sau một chữ số thì 2007x ( 326 + x (loại)
* Điền vào sau hai chữ số thì 2007xy ( 792 + xy (loại)
* Điền vào sau ba chữ số thì 2007xyz ( 516 + xyz ( xyz = 718

Kết quả

2 007 718

Bài 6:
Tìm tất cả các số có ba chữ số thỏa điều kiện là số đó gấp 22 lần tổng các chữ số của nó.
Kết quả:
Các số cần tìm là: 132; 264; 396

Bài 7:
Cho đa thức bậc ba: f(x) = ax3 + bx2 + cx. Biết f(1) = 12; f(-2) = -66; f(4) = 324;
a) Tìm a; b; c?
b) Tính chính xác f(2007).
Kết quả:
a) a = 5 ; b = – 2 ; c = 9
b) f(2007) = 40 413 433 680

Bài 8:
Cho tam giác ABC có diện tích là 543,21cm2. Lấy điểm M ( cạnh BC sao cho . Lấy điểm N ( đoạn AM sao cho . Lấy điểm K( đoạn NC sao cho NK = 2 KC. Tính diện tích S của tam giác MNK?
Kết quả:
S MNK == 48,28533333

Bài 9:
Cho tam giác ABC có đường cao AH = 12,5 cm.Biết .Tính AB, AC.
Kết quả:
AB = 17,88167705 ; AC = 33,11813052

Bài 10:
Cho tam giác ABC, kẻ đường thẳng B’C’ song song với AC (B’ ( AB; C’ ( AC) sao cho và chia tam giác ABC thành hai phần có hiệu diện tích bằng 1111,22 cm2. Tính diện tích S tam giác ABC?

Cách giải:
Gọi x, y lần lượt là hai phần diện tích của tam giác ABC (do B’C’ chia ra)
Ta có: Giải hệ được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.