DE THI CÁIO – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE THI CÁIO, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra Giải toán trên máy tính Casio
Năm học 2009-2010

Bài 1. Viết quy trình bấm phím tính giá trị của các biểu thức :
a/
b/ B = .
Quy trình bấm phím A
Kết quả

Quy trình bấm phím B
Kết quả

Bài 2: Giải hệ phương trình sau:

Quy trình tính toán

Kết quả
(x;y) =
(x;y) =

Bài 3
a) Tính kết quả đúng (không sai số) của các tích sau:
P = 13032006 ( 13032007, Q = 3333355555 ( 3333377777.
b) Tính gần đúng (với 4 chữ số thập phân) giá trị của biểu thức
M = [(1 + tg2()(1 + cotg2() + (1 – sin2()(1 – cos2()]
với ( = 25030’, ( = 57030’.
a/ P = ; Q =

b/ M (

Bài 4. Giải các phương trình sau (lấy kết quả với các chữ số tính được trên máy)
a/ x2 – 5x – 12 = 0
b/ x4 – 6×3 +7×2 +12x – 20 = 0
x1 ( x2 (
b/

Bài 5 Cho đa thức P(x) = 2×3 – 5 x2 + 12x – 2009
a/ Tìm dư của đa thức P(x) chia cho x – 6
b/ Với giá trị nào của m thì đa thức P(x) = 2×3 – 5 x2 + 12x + m chia hết cho x + 2

Quy trình tính toán (a)
Kết quả

Quy trình tính toán (b)
Kết quả

Bài 6 Tìm số dư của các phép chia sau
a/ 123456852 : 357
b/ 19520091952009 : 1995
Quy trình tính toán (a)
Kết quả

Quy trình tính toán (b)
Kết quả

Bài 7 Cho biểu thức M = 1.2 + 2.3+ …… + n (n+1)
a/ Rút gọn biểu thức M
b/ Tính giá trị của M với n = 152
Quy trình tính toán (a)
Kết quả

b/

Câu 8:Tìm n để 10+3n là số chính phương.
Quy trình tính toán
Kết quả

Câu 9: Cho đa thức P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + 132005. Biết rằng khi x lần lượt nhận các giá trị 1, 2, 3, 4 thì giá trị tương ứng của P(x) lần lượt là 8, 11, 14, 17. Tính giá trị của đa thức P(x), với x = 11, 12, 13, 14, 15
Quy trình tính toán
Kết quả

Câu 10 Cho dãy số: u1=2; u2=3; un+1=2un+3un-1.
a/ Viết quy trình bấm phím liên tục tính u19.
b/ Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của dãy.

Quy trình bấm phím a
Kết quả

b/ Kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.