de thi 8hkii – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về de thi 8hkii, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD Mang Thít ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2006 – 2007
Trường THCS Chánh An MÔN : TOÁN 8 (Trắc nghiệm)
THỜI GIAN : 20 phút (không kể thời gian phát đề)

Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất,mỗi câu 0,2 điểm.

Câu 1 : Phương trình (t+2)2=3t+4
a)t = -1 b)t = 0
c)t = 1 d)cả a,b đúng.
Câu 2 : Phương trình x – 4 = 0 có nghiệm
a)x = 4 b)x = -4
c)cả a,b đúng d)cả a,b sai.
Câu 3 : Phương trình 0x = 0
a)Có nghiệm duy nhất b)vô nghiệm
c)vô số nghiệm d)cả a,b,c đúng.
Câu 4 : Phương trình 0x = b vô nghiệm khi
a)b ≠ 0 b)b = 0
c)cả a,b đúng d)với mọi b.
Câu 5 :Nghiệm của phương trình (x-1)(2x+4)=0
a)x = 1 b)x = -2
c)ca ûa,b đúng d)cả a,b sai.
Câu 6 : ĐKXĐ của phương trình
a)x ≠ -5 b)x ≠ 5
c)x = 5 d)cả a,b,c sai.
Câu 7 : Phương trình có nghiệm
a)x = 1 b)x = 2
c)cả a,b đúng d)vô nghiệm.
Câu 8 : Khi a < b mà c < 0 thì :
a)ac >bc b)ac < bc
c)ab = bc d)ab ≥ bc
Câu 9 : Trong các BPT sau BPT nào là BPT bậc nhất một ẩn:
a)2x + 7 0
c)-x2 + 3 < 0 d
Câu 10 : Với x < 3 thì
ab
c)cả a,b đúng d)cả a,b sai.
Câu 11 : Chọn câu trả lời sai.
a)Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.
b)Tỉ số hai diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.
c)Tỉ số hai chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.
d)cả a,b đúng.
Câu 12 :Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.
a)c-c-c. b)c-g-c
c)g-g d)cả a,b,c đúng.
Câu 13: AD là phân giác của góc A thì :
a) b)
c) c)cả a,b,c đúng.
Câu 14: Chọn câu trả lời đúng nhất.
a)hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng.
b)hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau.
c)cả a,b đúng.
d)cả a,b sai.
Câu 15 : Tam giác MNP đồng dạng với tam giác QRS nhau theo tỉ số k.Tỉ số chu vi của tam giác QRS va tam giác MNP là:
a)k b)
c)k2 d)2k
Câu 16 : Hình thang vuông có độ dài hai đáy là 6 cm và 9cm,cạnh bên vuông góc với hai đáy có độ dài 3cm.Diện tích hình thang vuông:
a)45 cm2 b)30 cm2 c)18 cm2 d)22,5 cm2
Câu 17 : Hình hộp chữ nhật có :
a)6 mặt,6 đỉnh,12 cạnh b) a)6 mặt,12 đỉnh,8 cạnh
c) 8 mặt,6 đỉnh,12 cạnh d) 6 mặt,8 đỉnh,12 cạnh
Câu 18 : Hình thoi có độ dài hai đường chéo là và 2diện tích hình thoi bằng:
ab
cd

Phòng GD Mang Thít ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học 2006 – 2007
Trường THCS Chánh An MÔN : TOÁN 8 ( Tự luận )
THỜI GIAN : 70 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 : ( 2 điểm )
Giải phương trình sau
a) 10x + 3 – 5x = 4x + 12
b)

Câu 2 : ( 1,5 điểm )
Giải BPT sau và biểu diễn nghiệm trên trục số.
5x + 10 7x +16

Câu 3 : ( 1,5 điểm)
Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng chữ số hàng chục gấp hai lần chữ
số hàng đơn vị,nếu viết số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.