DE THI 7 HK1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về DE THI 7 HK1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HKI MÔN TOÁN 7 Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên HS: ………………………………
Lớp: 7…
A.Ma trận đề:
ủđề
Mức độ đánh giá

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

1. Số hữu tỉ, số thực các phép tính
2
(1đ)

2
(1đ)

2.Giá trị tuyệt đối

1
(1đ)

1
(1đ)

3.Hàm số và đồ thị

1
(2đ)
1
(2đ)

4.Hai đường thẳng song
1
(1đ)
1
(0,5đ)

2
(1,5đ)

5.Hai tam giác bằng nhau

3
(2.5đ)

3
(2,5đ)

6.Đại lượng TLT, TLN

1
(2đ)
1
(2đ)

Tổng

3
(2đ)
5
(4đ)
2
(4đ)
10
(10đ)

B. Đề:
Câu 1./ (1đ): Thực hiện phép tính:
a/ 23.211
b/ (-2,3)5.(-2,3)2
Câu 2./ (1đ):
Phát biểu tiên đề Ơclit:

Câu 3./ (1đ):
Tìm x biết:

Câu 4./ (2đ):
Cho hàm số y = -2x
a/ Tính: f(-2); f(4)
b/ Vẽ đồ thị hàm số y = -2x
Câu 5./ (3đ): Cho tam giác ABC, điểm M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA.
Vẽ hình và tóm tắt giả thiết kết luận.
Chứng minh:
a)
b) =

AB // EC
Câu 6.(2đ) Ba đội san đất làm ba khối lượng như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày; đội thứ hai hoàn thành công việc 6 ngày; đội thứ ba hoàn thành công việc 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy ( có cùng năng suất ), biết rằng đội thứ nhất hơn đội thứ hai là 4 máy ?

C. Đáp án – Biểu điểm:
Câu1(1đ)
23.211 = 23+11 (0,25đ)
= 214 (0,25đ)

b) (-2,3)5.(-2,3)2 = (-2,3)5+2 = (0,25đ)
= (-2,3)7 (0,25đ)

Câu 2:(1đ)
Tiên đề Ơclit:
Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Câu 3(1đ)
=> (0,5đ)
=> hoặc (0,5đ)

Câu 4: (2đ)
Tính:
f(-2) = -2.2 = -4 (0,5đ)
f(4) = -2.4 = -8 (0,5đ)

Vẽ đồ thị hàm số y = -2x
Ta có: x = 0 => y = 0 O(0;0) ; x = 1 => y = -2 A(1;-2)
Câu 5

Vẽ hình_GT+KL (1đ)
GT: MB = MC
MA = ME
KL: a)
b) =

AB // EC

Chứng minh:
Xét và có:
MA = MB (gt)
= (đối đỉnh)
MB = MC (gt)
Do đó (c.g.c) (1đ)

nên = (hai góc tương ứng) (0,5đ)
Vì =
Nên AB // EC (so le trong) (0,5đ)

Câu 6.(2đ)
Gọi x1; x2; x3 theo thứ tự là số máy của Đội 1; Đội 2; Đội 3 (0,5đ)
Theo đề bài ta có:
4×1 = 6×2 = 8×3 hay
và x1 – x2 = 4
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Hỏi và đáp