Đề tham khảo kiểm 1 tiết toán 6 chương 2 số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề tham khảo kiểm 1 tiết toán 6 chương 2 số, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 1 TIẾT SỐ HỌC 6 CHƯƠNG II
NĂM HỌC: 2017-2018
TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Tính: (-8).(-25) kết quả là:
A. 33 B. (-33) C. 200 D. (-200)
Câu 2: Tính: (–52) + 70 kết quả là:
A. 18 B. (-18) C. (-122) D. 122
Câu 3: Biểu diễn tích (-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3):
A. 36 B. (-6)3 C. 63 D. (-6)3
Câu 4: Tìm tất cả các ước của 18:
a) 1;2;3;6;9;18 c) -1;2;-3;6;9;18
b) -1;-2;-3;-6;-9;-18 d) ±1;±2;±3±6±9;±18
Câu 5: Giá trị của biểu thức (-5).a khi a=4 là:
A. 9 B. -9 C. 20 D. -20
Câu 6: Tìm giá trị của a, biết |a|= 12
a=12 hoặc a=-12 c) a=12 hoặc a=-12
a=2 hoặc a=-12 d) a=2 hoặc a=-12
Câu 7: Lựa chọn quy tắc đúng:
a) Nếu a.b>0 thì a và b cùng dấu c) Nếu a.b>0 thì a0 và b>0 d) Nếu a.b>0 thì a và b trái dấu
Câu 8: Trong tập hợp số nguyên, số nào sau đây là bội của 7:
a) 9 b) 15 c) -49 d) 65
Câu 9: Dãy số nào sau đây được xếp theo thứ tự tăng dần:
a) -5;25;0;-14;7;13;15 b) 25;0;7;13;15;-5;-14
c) 0;7;13;15;25;-5;-14 d) -14;-5;0;7;13;15;25
Câu 10: Kết quả của |-8|-|-10| là mấy?
Câu 11: Kết quả của -5+245+(-10) là mấy?
Câu 12:Giá trị của biểu thức (-202)+y+(-8) khi y=2 là?
Câu 13: Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10 là?
Câu 14: Số nguyên x mà sao cho 3.|x| =18 là mấy?
Câu 15: Giá trị của tích m.n2 với m=2; n=-3 là số nào?
Câu 16: Biết rằng 52=25. Còn có một số nguyên khác mà bình phương của nó cũng bằng 25 đó là:
Câu 17: Số nguyên x mà sao cho -11.|x|=-44 là mấy?

Câu 18: Số đối cuả -21 là mấy?
Câu 19: Nếu |x|=5 thì x bằng mấy?
Câu 20: các ước của -8 là?
Câu 21: Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên dương hay số nguyên âm nếu a.b là số nguyên âm:
Câu 22: Số đối của (-17) là?
Câu 23: Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: 0;-145;13;-27;-5
Câu 24: Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức 2018-(17+2018) ta được:
Câu 25: Cho biết -8.x=0. Thì x là số?
Câu 26: Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 4 là:
Câu 27: Tích nào sau đây nhỏ hơn 0
A) (-3)2 .-(2011)3 B) (-2).(-120).(-13).(-1) C) (-2)3.(-1) D. (1)2,(-5).0
Câu 28: Giá trị của biểu thức: 2010-(2011+2010) là
Câu 29: Giá trị của tích a.b2 với a=2, b=-1 là
Câu 30: Kết quả phép tính (-3)-(-5) bằng:
Câu 31: Tổng các số nguyên -3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.