De tham khao cho Tiet 21 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về De tham khao cho Tiet 21, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 1
I. Phần trắc nghiệm (2đ) Khoanh tròn chữ cái in hoa trước đáp án đúng.
a) Biểu thức ( x + 2 )2 bằng :
A. x2 + 2x + 4 B. x2 + 4x + 4 C. x2 + 4x + 2
b) Biểu thức ( x – 3 )2 bằng :
A. x2 – 3x + 9 B. x2 – 6x + 3 C. x2 – 6x + 9
c) Biểu thức x3 + 3×2 + 3x + 1 bằng :
A. x3 + 13 B. ( x + 1 )3 C. ( x + 1 ).( x2 – x + 1 )
d) Tính ( x3y5 – 6x5y5 ) : x3y5 bằng:
A.1 – 6×2 B. – 6×2 C. 1 – 6x2y
II.phần tự luận
Bài 1 ( 2đ ) Làm tính nhân:
3×3. ( x2 – 5x + 7 ) b. ( x – 3 ) . ( 2x + 1 )
Bài 2: ( 2 đ ) Rút gọn và tính giá trị của biểu thức:
( 3x + 5 )2 + ( x – 5 )2 + 2. (3x + 5 ) .( x – 5 ) tại x = – 5
Bài 3: ( 2 đ ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 – 81 b) 5×2 + 8x + 3
Bài 4 ( 1 đ ) Làm tính chia: ( 6×4 – 4×3 + 11×2 – 6x + 3 ) : ( 3×2 – 2x +1 )
Bài 5: ( 1 đ ) Tìm giá trị nhỏ nhất của A = x2 – 4x + 11

Đề 2
I. Phần trắc nghiệm (2đ)
Khoanh tròn chữ cái in hoa trước đáp án đúng.
a) Biểu thức ( x + 3 )2 bằng :
A. x2 + 6x + 9 B. x2 + 3x + 9 C. x2 + 6x + 3
b) Biểu thức ( x – 2 )2 bằng :
A. x2 – 4x + 2 B. x2 – 4x + 4 C. x2 – 2x + 4
c) Biểu thức x3 – 3×2 + 3x – 1 bằng :
A. x3 – 13 B. ( x – 1 )3 C. ( x – 1 ).( x2 + x + 1 )
d) Tính ( xy2 – 4x4y3 ) : xy2 bằng:
A.1 – 4x3y B. – 4x3y C. 1 – 6x4y
II.phần tự luận (8 điểm)
Bài 1 ( 2đ ) Làm tính nhân:
a)4×2. ( x3 – 3x + 2 ) b)( 3x – 2 ) . ( x + 4 )
Bài 2 ( 2 đ ) Rút gọn và tính giá trị của biểu thức:
( 5x + 8 )2 + ( x – 8 )2 + 2. (5x + 8 ) .( x – 8 ) tại x = – 10
Bài 3: ( 2 đ ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 – 16 b) 2×2 + 3x + 1
Bài 4: ( 1 đ ) Làm tính chia: ( 6×4 -2 x3 +10×2 -2x+46 ) : ( 3×2 – x +2 )
Bài 5: ( 1 đ ) Tìm giá trị nhỏ nhất của B = x2 – 6x + 20
Đề 3
I/ phần Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1:
a, Phát biêủ qui tắc nhân đa thức với đa thức
b, Thực hiện phép tính: (x + 1).(x – 2)
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng:
(x – 2y).(x + 2y) =
A. B. C. D.
2. (x – y).(y – x) =
A. B. C. –
II/ phần tự luận (7 điểm)
Bài 1: (1điểm) Làm tính chia:
Bài 2: (2điểm )Rút gọn biểu thức:
(x – 1).(x + 1) – 2(x + 2).(x – 3) b. (x – 1).(x + 3) –
Bài 3: (3điểm) Phân tích đa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.