Đề Số Học 6(Ma trận,đáp án)-Tuần 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Đề Số Học 6(Ma trận,đáp án)-Tuần 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT ………….. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………… MÔN: SỐ HỌC 6
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 18 Tuần 6 theo PPCT)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1/ Tập hợp, phần tử của tập hợp, tập hợp con
Nhận biết được một tập hợp, tập hợp con, cách viết.
Chỉ ra được các phần tử của một tập hợp.

Số câu
2

1

3

Số điểm
1

1

2,0 điểm

Tỉ lệ
10%

10%

20%

2/ Cách viết số tự nhiên.
Viết đúng các số tự nhiên liên tiếp

Số câu

1

1

Số điểm

1

1,0 điểm

Tỉ lệ

10%

10%

3/ Lũy thừa với số mũ tự nhiên; nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Nhận biết được tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số.
Tìm ra lũy thừa của một số tự nhiên.

Số câu
2

1

3

Số điểm
1

0.5

1,5 điểm

Tỉ lệ
10%

5%

15%

4/ Thực hiện phép tính

Tìm x với chỉ một phép tính đơn giản.
Tìm x với nhiều phép biến đổi. Tính và tính nhanh hiệu quả.
Toán Gauss (Tính tổng S)

Số câu

1

6

1
8

Số điểm

0.5

4

1
5,5 điểm

Tỉ lệ

5%

40%

10%
55%

Tổng số câu
4
1
2
1

6

1
15

Tổng số điểm
2
1
1
1

4

1
10.0

Tỉ lệ
20%
10%
10%
10%

40%

10%
100%

PHÒNG GD&ĐT ………… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ………… MÔN: SỐ HỌC 6
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 18 Tuần 6 theo PPCT)
Họ và tên:………………………..
Lớp: ……..

Điểm
Lời phê của Thầy ( Cô)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau đây
Câu 1: Viết tập hợp P các chữ số của số: 3456
A. P =3; 5
B. P =2;3;5
C. P =3;4;5;6
D. P =3456

Câu 2: Cho tập hợp A = m;2;3 Cách viết nào sau đây là đúng:
A. m;2 A
B. m;3 A
C. m A
D. m A

Câu 3: Kết quả viết tích 76 . 75 dưới dạng một lũy thừa là:
A. 711
B. 71
C. 1411
D. 4911

Câu 4: Kết quả viết thương 512: 54 dưới dạng một lũy thừa là:
A. 16
B. 516
C. 58
D. 53

Câu 5: Giá trị của 34 là.
A. 12
B. 7
C. 64
D. 81

Câu 6: Nếu x – 11 = 22 thì x bằng:
A. x = 2
B. x = 33
C. x = 11
D. 242

II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm)
a) Viết các tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử:

b) Viết ba số tự nhiên liên tiếp trong đó số bé nhất là 30.

Câu 2: (3 điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể )
a) b) 5.49.4.

Hỏi và đáp