De on thi ky II toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về De on thi ky II toan 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I : Bài tập trắc nghiệm :
Hãy khoanh tròn vào đáp án nào mà em cho là đúng :
Bài 1 (2đ)
Câu 10: Giá trị biểu thức bằng:
A. 1  ; B. 2 C. 12 D.
Câu 11: Giá trị biểu thức bằng:
A. -8 B. 8 C. 12 D. -12

Nếu x thoả mãn điều kiện thì x nhận giá trị là :
(A) .0 ; (B) .144 ; (C) . 4 ; (D). 16
2)Cho hình vẽ , hệ thức nào trong các hệ thức sau là đúng
(A) :SinB =CoS C ; (B) : c =a SinB ;
(C): sin2C +cos2C =1 ; (D) :tagB
II : Bài tập tự luận :
1)Cho biểu thức với x>0 ;x( 4 ; x( 9
rút gọn P ; b) Tìm x để P>0 ; Tính giá trị của P khi | x-7 | =2
Bài 2)Cho hàm số bậc nhất y =ax +2 ( a( 0)
Xác định hệ số góc a , biết rằng đồ thị hàm số đI qua điểm M (1,5)
Vẽ đồ thị của hàm số
Tính góc tạo bởi đường thẳng của hàm số vừa tìm được với trục ox(làm tròn đến phút )
Bài 3) Cho tam giác ABC vuông tại A . Đường cao AH Vẽ (A.AH ) ; HD là đường kính của (A )Tiếp tuyến tại D của (A) cắt AC tại E .
a) Tam giác EBC là tam giác gì ? ;
b) Gọi I là hình chiếu của A trên BE .Chứng minh : IA =AH
c) BE là tiếp tuyến của (A); d) BE = BH +ED

I : Bài tập trắc nghiệm :
Câu 1: Cho các hàm số bậc nhất y = x+2 (1); y = x – 2 ; y = x.
Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị 3 hàm số trên là các đường thẳng song song với nhau.
B. Đồ thị 3 hàm số trên là các đường thẳng đi qua gốc toạ độ.
C. Cả 3 hàm số trên luôn luôn đồng biến.
D. Hàm số (1) đồng biến còn 2 hàm số còn lại nghịch biến.
Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A có
đường cao AH = 15 cm. Khi đó độ dài CH bằng:
A. 20 cm B. 15 cm C. 10 cm D. 25 cm
Câu 3: Cho ( MNP và hai đường cao MH, NK ( H1) Gọi (C) là đường tròn nhận MN làm đường kính. Khẳng định nào sau đây không đúng?

Ba điểm M, N, H cùng nằm trên đường tròn (C)
Ba điểm M, N, K cùng nằm trên đường tròn (C)
Bốn điểm M, N, H, K không cùng nằm trên đường tròn (C)
D. Bốn điểm M, N, H, K cùng nằm trên đường tròn (C)
II : Bài tập tự luận :
1)Xét biểu thức :B=
a) Rút gọn biểu thức B ; b) So sánh B với 1
2
I : Bài tập trắc nghiệm :
Câu 1: Tam giác ABC có AB = 5; AC = 12; BC = 13. Khi đó:
A. B. C. D. Kết quả khác
Câu 2: Giá trị biểu thức bằng: A. 0 B. C. – D.
Câu 3: bằng: A. – (4x-3) B. C. 4x-3 D.
Câu 4: Gọi (, ( lần lượt là gọc tạo bởi đường thẳng y = -3x+1
và y =

Hỏi và đáp