Đề ôn tập trắc nghiệm – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Đề ôn tập trắc nghiệm, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: tính (3x – 2)2 = ?
A. 9×2 – 4 B. 9×2 + 4 C. 9×2 – 6x + 4 D. 9×2 + 6x + 4
Câu 2: P = 2×4 – 4×3 + 3x – a +2 chia hết cho Q = x – 2 khi a = ?
A. 4 B. 8 B. 6 D. – 4
Câu 3: Tập nghiệm của đa thức 4×2 – x là:
A. B. C.0; 4 D.0
Câu 4: Điều kiện để giá trị của phân thức được xác định là:
A. B. C. D
Câu 5: Rút gọn phân thức ta được:
A. B. C. D
Câu 6 : Tam giác cân luôn có:
A. Đúng một trục đối xứng B. Đúng hai trục đối xứng
C. Đúng ba trục đối xứng D. nhất một trục đối xứng
Câu 7: Diện tích tứ giác ABCD trong hình vẽ bên bằng:
A. 20 cm2 B. 19 cm2 C. 18 cm2 D. 17 cm2
Câu 8: Điền vào chỗ (…) một đa thức thích hợp

Câu 9: Đánh dấu vào cột đúng hoặc sai
TT
Câu
Đúng
Sai

1
Tứ giác có hai cạnh đối song song, 2 cạnh đối còn lại bằng nhau là hình thang cân.

2
Tứ giác có 4 cạnh bằng và một góc vuông là vuông

3
Tứ giác có 2 cạnh đối song song, hai cạnh đối còn lại bằng nhau là hình bình hành

4
Tứ giác có hai đường chéo vuông góc và bằng nhau là hình vuông

Câu 10: Tính (2x – 3)2 =
A. 4×2 – 9 B. 4×2 – 6 C. 4×2 – 12x + 9 D. 4×2 + 12x + 9
Câu 11: Điền vào chỗ (…) đa thức thích hợp:
a) (x2 + 3x + 9)(…………………………………) = x3 – 27
b)(x2 -1) : (……………………………………) = x + 1
c
4×2 + 1 + ……………….. = ( 2x + 1)2
( x + y + 2 )( ………………..) = x2 + 4x – y2 + 4
g.
Câu 12: Cho đa thức A = 2×3 – 3×2 + x + a. A chia hết cho B khi a =
A. – 84 B. 84 C. – 24 D.24
Câu 13: Tập hợp nghiệm của phương trình x3 – 9x là:
A. -3 B. 0 C. – 3 D.- 3; 0; 3
Câu 14: Một tứ giác là hình vuông nếu nó là:
A. Tứ giác có ba góc vuông. B. Hình bình hành có một góc vuông. C. Hình thang có hai góc vuông D. Hình thoi có một góc vuông.
Câu 15: 10x2y4 : 5x2y = ?
A. 2y3 B. 2xy3 C. 0 D. 5xy3
Câu 16: (- 2×6 + 3×2 – 4×4) : 2×2 =
A. – x4 + B. – x3 + C. – 2×6 + 3×2 – 2×2 D.- x4 + 3×2 – 4×4
Câu 17: 2(x – y) – 3x( y – x) =
A. (x-y) ( 2-3x) B. (x-y(2 + 3x) C. ( y- x) ( 2 – 3x) D. ( y-x)(3x + 2)
Câu 18 Đa thức 2x – 1 – x2 được phân tích thành:
A. (x – 1)2 B. – (x-1)2 C. – (x + 1 )2 D. ( – x -1)2
Câu 19: Biểu thức

Hỏi và đáp