DE ON TAP SO HOC 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DE ON TAP SO HOC 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ ÔN TẬP LỚP 6

Câu 1 Cho dãy số: 1; 5; 9; 13; ….
a) Nêu quy luật của dãy số trên.
b) Viết tập hợp B gồm các phần tử là 8 số hạng đầu của dãy số trên.
Câu 2 . Tính giá trị của biểu thức:
a)
b) 45 . 76 + 24 . 175 – 24 . 130
c) 2461 –
Câu 3 . Tìm số tự nhiên x, biết:
a) (x + 20) – 120 = 40 b) 51 + (26 – 3x) : 5 = 55 c)
Câu 4 . Cho a =2 b và a + 4b = 42. Tìm số tự nhiên a và b.

Câu 5: Tìm hai số tự nhiên x và y biết x>y ; thương của x và y bằng 11 ; hiệu của chúng bằng 400

Câu 6: Bạn Nam đánh số trang của một cuốn sách bằng các con số tự nhiên từ 1 đến 265 .hỏi bạn đọc nam phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

Câu 7: Để tính số trang của một cuốn sách bạn Viết phải viết 282 chữ số. hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang.

Câu 8:Tìm số có hai chữ số,biế rằng nếu viêt chữ số 0 xen giữa hai chữ của số đó thì được số có ba chữ số gấp 9 lần số có hai chữ số ban đầu.

4

10

2

8

Câu 9: Cho 1 bảng vuông gồm 9 ô vuông như hình vẽ.
hãy điền vào các ô của bảng các số tự nhiên từ 1 đến 10

Câu 10: Tính
a A = 100 + 98 + 96 + ….+ 2 – 97 – 95 – …- 1 ;
b 53.39 +47.39 – 53.21 – 47.21.
Câu 11: Tìm x biết:
a) x : [( 1800+600) : 30] = 560 : (315 – 35);
b) [ (250 – 25) : 15] : x = (450 – 60): 130.

Câu 12: Một phếp chia có thương là 6 dư 3 .tổng của số bị chia ,số chia và số dư là 195.tìm số bị chia và số chia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.