De on tap hoc ky 2 (Toan 9) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về De on tap hoc ky 2 (Toan 9), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Mét sè ®Ò LuyÖn tËp 9
N¨m häc 2007 – 2008
Thêi gian «n tËp: 02 tuÇn
Hä vµ tªn häc sinh: ………………………………………………….Líp 9……
(Yªu cÇu: häc sinh lµm thËt cÈn thËn vµo cuèn vë ®Ò c­¬ng)

§Ò sè I
Bµi 1. Cho biÓu thøc
a. Rót gän P
b. TÝnh gi¸ trÞ cña P khi
c. T×m x ®Ó P=1

Bµi 2. Mét c«ng nh©n ®­îc giao lµm mét sè s¶n phÈm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Khi cßn lµm nèt 30 s¶n phÈm cuèi cïng ng­êi ®ã nhËn thÊy cø gi÷ nguyªn n¨ng suÊt cò th× sÏ chËm 30 phót, nÕu t¨ng n¨ng suÊt thªm 5 s¶n phÈm mét giê th× sÏ xong sím so víi dù ®Þnh 30 phót. TÝnh n¨ng suÊt cña ng­êi c«ng nh©n lóc ®Çu.

Bµi 3. Cho ®o¹n th¼ng AB vµ C lµ mét ®iÓm n»m gi÷a A vµ B. Ng­êi ta kÎ trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê AB hai tia Ax vµ By vu«ng gãc víi AB. Trªn tia Ax lÊy mét ®iÓm I. Tia Cz vu«ng gãc víi tia CI t¹i C vµ c¾t By t¹i K. §­êng trßn ®­êng kÝnh IC c¾t IK t¹i P. Chøng minh:
a. Tø gi¸c CPKB néi tiÕp.
b. AI.BK=AC.CB.
c. ( APB vu«ng.
d. Gi¶ sö A, B, I cè ®Þnh. H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®iÓm C sao cho diÖn tÝch h×nh thang vu«ng ABKI lín nhÊt.

§Ò sè iI
Bµi 1. Cho
a. Rót gän P. b. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.