Đề ôn tập chương IV toán 7 cực hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề ôn tập chương IV toán 7 cực hay, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề ôn tập chương IV môn toán 7 hay nhất

Bài 1:
Tìm đa thức f(x) rồi tìm nghiệm của f(x) biết rằng :
X3+2×2(4y-1)-4xy2-9y3-f(x)=-5×3+8x2y-4xy2-9y3

Bài 2: Cho a=3n+1+3n-1
b=2.3n+1-3n+1 trong đó n thuộc N.
Chứng minh rằng trong hai số a và b ít nhất một số không chia hết cho 7.

Bài 3: Cho S=abc+bca+cab
Chứng minh răng S không phải số chích phương.

Bài 4: Cho f(x) là hàm số xác định với mọi x, thỏa mãn với điều kiện
f(x1x2)=f(x1).f(x2)=5
và f(2)=5. Tính f(8).

Bài 5: Cho đa thức P=ax4y3+10xy2+4y3-2x4y3-3xy2+bx3y4
Biết rằng a, b là hằng và đa thức P có bậc 3; hãy tìm a và b.

Bài 6: Chứng minh rằng tổng của bốn số lẻ liên tiếp thì chia hết cho 8.

Bài 7: Cho đa thức:
A=(a-2)x2+3x(x-y)-8y(x+y) (a là hằng)
a, Hãy viết A dưới dạng tổng của các đơn thức rồi thu gọn.
b, Đa thức A sau khi thu gọn có phải là đa thức thuần nhất không?

Bài 8: Xác định a ,b và c để hai đa thức sau là hai đa thưc đồng nhất.
A=ax2-5x+4+2×2-6
B=8×2+2bx+c-1-7x

Bài 9: Cứng minh rằng nếu giá trị của biểu thức f(x)=ax2+bx+c (a,b,c thuộc Z) chia hết cho 3 với mọi x nguyên thì các hệ số a,b,c đều chia hết cho 3.

Hỏi và đáp