de on tap chuong 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về de on tap chuong 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI TẬP SỐ HỌC 6 CẢ NĂM
HỌC KÌ 1
CHƯƠNG 1
Câu 1: Số nào trong các số sau đây chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?
562
110
251
315
Câu 2: Cho tập hợp A=.
A không phải là tập hợp.
A là tập hợp rỗng.
A là tập hợp có một phần tử.
A là tập hợp không có phần tử nào.
Câu 3: Số phần tử của tập hợp B= .
37 phần tử.
38 phần tử.
27 phần tử.
28 phần tửCâu 4: Số tự nhiên:
Nhỏ nhất là:
Lớn nhất có 7 chữ số là:
Câu 5: Số phần tử C= là:
28 phần tử.
29 phần tử.
15 phần tử.
14 phần tử.
Câu 6: Để ba số tự nhiên liên tiếp:
29; ? ; ?.
199; ?; ?.
?; a; ?.
a – 2; ?; ?.
Câu 7: Cho tập hợp D=. Kết quả đúng là:
.
.
Câu 8: Tính:

Câu 9: Tìm x biết:

B

Câu 10: Tính bằng cách hợp lí nhất:

Câu 11: Phân tích số 2100 ra thừa số nguyên tố rồi cho bíêt 2100 chia hết cho Những thừa số nguyên tố nào.
Câu 12: Tìm số tự nhiên x biết và 10

Hỏi và đáp