Đề Ôn hè Toán 3 (2) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Đề Ôn hè Toán 3 (2), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TOÁN

I/ Trắc nghiệm : (20 ) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:
Bài 1:( 1điểm).Số lớn nhất có 3 chữ số là :
a. 989 b. 100 c. 999 d. 899
Bài 2:( 1điểm).Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút là:
a. 20 phút b. 30 phút c. 40 phút d. 50 phút
Bài 3:( 1điểm).Trong các phép chia có dư với số chia là 7, số dư lớn nhất là:
a. 4 b. 5 c. 6 d. 7
Bài 4:( 1điểm).Số gồm 3 đơn vị , 7trăm , 8 chục và 2 nghìn là:
a. 3782 b. 7382 c. 3782 d. 2783
Bài 5:( 1điểm). Cho dãy số : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai số ở chỗ chấm là

A . 2791 ,2792 B. 2750 ,2760 C .2800 ,2810
Bài 6:( 1điểm). Cho phép chia 895 : 3 . tổng của số bị chia , số chia , thương là

A . 197 B . 298 C . 1097 D. 1197
Bài 7:( 1điểm). Số có hai chữ số mà tổng của chúng bằng 14 và hiệu của chúng bằng 4 là :
A . 84 ,48 B . 95 , 59 C .62 , 26
Bài 8:( 1điểm). Số nào cộng với 17 090 để có tổng bằng 20 000 :
A. 2010 B.2910 C. 3010 D. 1003
Bài 9:(1điểm). 5m 6cm = ……cm, số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 56 B. 506 C. 560 D. 6006
Bài 10:( 1điểm). kg ….. giờ , số cần điền là:
A. >B. < C. = D. không có dấu nào
Bài 11:( 1điểm). Trong một phép chia hết, số bị chia là số có 3 chữ sốvà chữ số hàng trăm bé hơn 8 , số chia là 8 thương trong phép chia đó là:
A. Số có một chữ số B. Số có 2 chữ số C. Số có 3 chữ số.
Bài 12:( 1điểm). Phép chia nào đúng?
A. 4083 : 4 = 102 ( dư 3) B. 4083 : 4 = 120 ( dư 3)
C. 4083 : 4 = 1020 ( dư 3) D. 4083 : 4 = 12 ( dư 3)
Bài 13:(1điểm). ( 1đ).Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong dãy số : 1, 3, 6, 10, 15…
A. 18 B. 21 C. 19 D. 20
Bài 14:(1điểm). Ngày 23 tháng tám là chủ nhật, ngày 2 tháng chín năm đó là:
A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ tư D. Thứ năm
Bài 15:(1điểm). 51…VI, dấu cần điền vào chỗ chấm là:
A. >B. < C. = D. Không có dấu nào.
Bài 16:(1điểm). ngày… ngày, dấu cần điền là:
A. > B. < C. = D. Không có dấu nào.
Bài 17:(1điểm). Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là;
A. 99 B. 89 C. 98 D. 97
Bài 18:(1điểm). Trong các số ; 537, 701, 492 , 609 , 573 , 476 ,số lớn nhất là:
A. 537 B.701 C. 573 D. 492
Bài 19:(1điểm). Trong các phép chia có số chia là 5 , số dư lớn nhất là :
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Bài 20:(1điểm). ( 15 + 3 ) : 2 ….( 13+ 5) : 2 , dấu cần điền vào chỗ chấm là :
A. >B. = C. < D. không có dấu nào

II/ Tự luận:

Bài 1( 2 đ) :Tính nhanh
a.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.