ĐỀ + MT KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 9 ĐỀ 02 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về ĐỀ + MT KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 9 ĐỀ 02, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I) MỤC TIÊU: Đánh giá sau khi học sinh học xong chương II
1) Kiến thức: Sau khi học xong chương cần nắm được:
* Khái niệm và tính chất của hàm số bậc nhất
* Hiểu khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
2) Kỹ năng
* Biết cách vẽ và vẽ đúng đồ thị của hàm số bậc nhất y =ax+ b
* Biết sử dụng hệ số góc của đường thẳng cắt nhau để nhận biết sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước
Làm cơ sở đánh giá cuối kỳ, cuối năm

Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Hàm số
y = ax + b (a 0)

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %
2
2,0
20%

2
2,0
20%

2
4,0 điểm
= 40%

2) Hệ số góc của đường thẳng. Hai đường thẳng song song và hai đường thẳng cắt nhau

Vận dụng ở mức độ cao tính số đo các góc của các đường thẳng cắt nhau tạo thành

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
4,0
40%
1
1,0
10%
1
1,0
10%
4
6,0 điểm
= 60%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lê %
2
2,0 20%
2
4,0
40 %
4
4,0
40 %
8
10 điểm
100%

II) MA TRẬN ĐỀ

III) Đề ra 02
trường THCS Cảnh Hóa. bài kiểm tra 45’. Môn: Đại Số 9. Bài số II. Tiết 29
Họ và tên:…………………………………………………………………………………… Lớp: 9 Ngày …… tháng 11 năm 2012
Điểm
Lời phê của Thầy, Cô giáo

Đề 02
Câu1/. (4đ) Cho hai hàm số bậc nhất y (1) và 2).
Với giá trị nào của n thì:
a) Đồ thị các hàm số (1) và (2) là hai đường thẳng cắt nhau?
b) Đồ thị các hàm số (1) và (2) là hai đường thẳng song song?
c) Đồ thị các hàm số (1) và (2) cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng 4
d) Đồ thị các hàm số (1) và (2) cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 3.
(Trường hợp b, c, d, trên hãy viết phương trình đường thẳng cụ thể)
Câu 2 (6 đ) Cho các hàm số y = 3x (3); y = (4); y = – x + 8 (5).
Vẽ các đồ thị các hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy
Gọi giao điểm của (3) và (5) là A, (4) và (5) là B.Tìm tọa độ điểm A và B?
Tính chu vi, diện tích và các góc của tam giác OAB (O là gốc tọa độ)
Tính khoảng cách từ O đến đường thẳng y = – x + 8
(Ghi chú: Góc làm tròn đến độ, độ dài là cm làm tròn 1 chữ số thập phân)
Bài làm( Chỉ làm bài trong tờ giấy này)
Câu1

đáp án tóm tắt và biểu điểm chấm Đề 02
Câu1/. (4 đ) (1) Có hệ số a = b = 1 và(2) có hệ số a’ = 2 – n; b’ = -3.
Để (1) và (2) là hàm số bậc nhất thì và n 2
a. Đồ thị các hàm số (1) và (2) là hai đường thẳng cắt nhau
aa’ 2 – n

Hỏi và đáp