Đề-matrận-đápán-ĐS8-Chương IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề-matrận-đápán-ĐS8-Chương IV, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐẠI SỐ 8

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Liên hệ giữa thứ tự với phép công, phép nhân
Nhận biết được mối liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

10%

2

10%

BPT bậc nhất và tập nghiệm
Nhận biết được BPT bậc nhất 1 ẩn , số nghiệm ,và các phép biến đổi tương đương.

Giải được bất phương trình bậc nhất 1 ẩn.
Vận dụng cách giải BPT để tìm x.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5đ
15%

4

60%

1

10%
8
8,5đ
85%

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Nhận biết được các nghiệm của 1 phương trình chứa dấu GTTĐ dạng đơn giản.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
0,5

5%

0,5

5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6

30%

4

60%

1

10%
11
10đ =100%

PHÒNG GD&ĐT ……………. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ……………. MÔN: ĐẠI SỐ 8
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 66 Tuần 34 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn:
A. B. C. D. .
Câu 2. Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình ?
A. B. C. D. .
Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D. .
Câu 4. Phương trình có tất cả các nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 5. Cho . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. B. C. D. .
Câu 6. Nếu thì:
A. B. C. D. .
II.PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (4,5 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 2x- 6 0 b) c)
Bài 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau: .
Bài 3: (1 điểm) Với giá trị của x thì:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM : (3 đ) Mỗi câu 0,5 đ

1
2
3
4
5
6

B
A
D
B
D
C

II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu
Đáp án
Số điểm

1

Vậy S =
Vậy S =

Mỗi câu 1,5điểm

Vậy S =

0,5điểm
0,5điểm
0,25điểm

0,25điểm

2
Vậy S =
0,5điểm
0,5điểm
0,25điểm

0,25điểm

3

Xét 2 trường hợp
Trường hợp 1: x +2 >0 và x – 3 >0 x >-2 và x > 3 suy ra : x > 3
Trường hợp 2: x +2 < 0 và x – 3 < 0 x < -2 và x < 3 suy ra : x < -2
Vậy x >3 hoặc x < -2 thì

0,5điểm

0,25điểm
0,25điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.