DE MA TRAN KIEM TRA DAI 9 TIET 59 CHUONG IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về DE MA TRAN KIEM TRA DAI 9 TIET 59 CHUONG IV, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ma trận đề kiểm tra đại số 9 chương IV
I) Mục tiêu:
Đánh giá việc lĩnh hội kiến thức của học sinh sau khi học xong phần phương trình bậc hai
Làm cơ sở để đánh giá học sinh cuối kỳ, cuối năm.
II) Ma trận đề

Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Phương trình bậc hai một ẩn công thức nghiệm

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %
1
2,0
20%

1
2,0
20%

2
4,0 điểm
= 40%

2. Hệ thức Vi-ét Áp dụng

Vận dụng ở mức độ cao các phép biến đổi

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2,0
20%

2
2
20%
4
4,0 điểm
= 40%

3. Hệ thức Vi-ét Áp dụng tìm điều kiện phương trình chứa tham số

1

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2
20%
1
2,0 điểm
= 20%

Tổng số câu
Tổng số điểm Tỷ lệ %
1
2,0 20%
2
2,0
20%
3
6,0
60 %
9
10 điểm
100%

Họ và tên:…………………………………………………………………………………… Lớp: 9 Ngày tháng 03 năm 2011
Điểm
Lời phê của Thầy, Cô giáo

Đề 02
Câu 1(4 đ): Dùng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình sau:
a) b)
Câu 2:(2 đ) Nhẩm nghiệm các phương trình sau: ( Dùng hệ thức Vi – ét)
a) b)
Câu3(2đ) Tìm hai số biết:
a. vàb. và
Câu 4:(2đ) Tìm m để phương trình: x2 – 2(m – 1)x + m2 – 3m = 0 (1)
có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn x12 + x22 = 8.
Bài làm (Chỉ làm trong tờ này)

Hướng dẫn chấm

Câu
Nội dung
Điểm

1
a
Ta có: ( = b2 – 4ac = (- 5)2 – 4.1.4 =
25 – 16 = 9 > 0 phương trình có hai nghiệm phân biệt
= 4
1
0,5
0,5

0,5

0,5

b
Ta có:
= 24 + 12 = 36 >0 phương trình có hai nghiệm phân biệt
=
=
0,5
0,5

0,5

0,5

2
a

Ta có: a = 2011; b = -2012; c = 1 Ta có: a + b + c = 2011 – 2012 + 1 = 0
Nên phương trình đã cho có nghiệm x1 = 1; x2 =
0,5
0,5

b
b)
Ta có: a = 2; b = 2012; c = 2010 Ta có: a – b + c = 2 – 2012 + 2010 = 0
Nên phương trình đã cho có nghiệm x1 = -1;
0,5
0,5

3
a

Hai số là nghiệm của phương trình x2 – 5x + 6 = 0
=>x1 = 3; x2 = 2;
0,5
0,5

b

Hai số là nghiệm của phương trình x2 – 10x + 16 = 0
=>x1 = 8; x2 = 2
0,5
0,5

4
x2 – 2(m – 1)

Hỏi và đáp