Đề Lịch Sử HK2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Đề Lịch Sử HK2, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HỌC KỲ II.
MÔN: LỊCH SỬ 9.
THỜI GIAN: 45’
Người ra đề: Trương Á
Đơn vị: THCS Nguyễn Du
MA TRẬN ĐỀ:
Chủ đề kiến thức

Thông hiểu
Nhận biết
Vận dụng
Tổng cộng

Câu
Điểm
TN TL
TN TL
TN TL
Số câu Đ

Bài 18

A1
0,5

1 0,5

Bài 20

A2
0,5

1 0,5

Bài 25

A3
0,5

1 0,5

Bài 28

A4
0,5

1 0,5

Bài 29

A5
0,5

1 0,5

Bài 30

A6
0,5

1 0,5

Bài 18

B1
1

B1
1,5
1 2,5

Bài 22

B2
1,5

B2
1

1 2,5

Bài 30

B3
2

Tổng cộng

0,5 2,5
2 2
0,5 2,5
10

Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm
Câu 1.Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do:
A.Trần Phú soạn thảo. B.Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
C.Nguyễn Văn Cừ soạn thảo. D.Lê Hồng Phong soạn thảo.
Câu 2.Năm 1936 Đảng ta chủ trương thành lập:
A.Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương.
B. Mặt trận Thống nhất phản đế Đông Dương.
C. Mặt trận Dân chủ Thống nhất Đông Dương.
D. Mặt trận Nhân dân Đông Dương.
Câu 3.Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là của:
A.Chủ tịch Hồ Chí Minh. B.Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
C.Thủ tướng Phạm Văn Đồng. D.Tổng bí thư Trường Chinh.
Câu 4.Pháp rút khỏi miền Nam,Mĩ nhảy vào và dựng nên chính quyền:
A.Bảo Đại. B.Ngô Đình Diệm
C.Trần Trọng Kim. D.Nguyễn Văn Thiệu.
Câu 5.Mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh,lùng ngụy mà diệt”trên khắp chiến trường miền Nam là ý nghĩa của chiến thắng:
A.Chiến thắng Ấp Bắc. B.Mùa khô 1965-1966.
C.Chiến thắng Vạn Tường. D.Mùa khô 1966-1967.
Câu 6.Thắng lợi tiêu biểu nhất trong các hoạt động quân sự đông-xuân 1974-1975
A.Chiến thắng đường 9-Nam Lào.
B.Chiến dịch đường 14 Phước Long.
C.Đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719”của Mĩ-Ngụy.
D.Chiến dịchTâyNguyên.
Phần 2 : TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1.Tại sao có hội nghị thành lập Đảng ?Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ?(2,5 đ)
Câu 2.Những chủ trương mới của Đảng được quyết định ở Hội nghị Trung ương lần thứ 8 là gì ?Vì sao,Đảng ta chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu ? (2,5 đ)
Câu 3.Trình bày ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống MĨ cứu nước (1954-1975) ? (2,0 đ)

ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
MÔN LỊCH SỬ 9 (HKII 2014-2015)

Trắc nghiệm: (3 điểm)
1
2
3
4
5
6

A
A
D
B
A
B

II.TỰ LUẬN: ( 7 đ)
Câu 1.Tại sao có hội nghị thành lập Đảng ?
-Ba tổ chức cộng sản ra đời và hoạt động đã thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ phát triển mạnh mẽ. .(0,25 đ)
-Ba tổ chức hoạt động riêng rẽ,tranh giành ảnh hưởng với nhau,nếu kéo dài có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn trong phong trào cách mạng. .(0,25 đ)
-Tình trạng ấy sẽ gây tác hại đến lợi ích chung của cách mạng.Vì vậy đòi hỏi cấp bách của phong trào cách mạng Việt Nam là phải có một Đảng cộng sản thống nhất mới có thể đương đầu được với đế quốc,phong kiến đưa cách mạng tiến lên. .(0,25 đ)
-Nguyễn

Hỏi và đáp