Đề Ktra Ds8chương 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề Ktra Ds8chương 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ
KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II

Môn: Đại số 8

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TL
TL
TL

Định nghĩa – tính chất của phân thức
Rút gọn phân thức
Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
1 0,5 đ
4 0,5 đ

7a 0,5 đ
7b 0,5 đ

Phép cộng, trừ các phân thức

3 0,5 đ
6 0,5 đ

8a 1,0 đ

8b 1,0 đ

Phép nhân, chia các phân thức

2 0,5 đ

8c 1,0 đ

Phép cộng, trừ, nhân, chia các phân thức
đổi biểu thức hữu tỉ – Gia trị phân thức
5 0,5 đ

7c 1,0 đ
9a 0,5 đ
9b 0,5 đ

9c 0,5 đ
10 0,5 đ

Tổng

6

3,0 đ
6

4,0 đ
4

3,0 đ

Trường THCS Phước Cát 1 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II Đề 1
Tổ Toán – Lý Môn: Đại số 8 ( 2010 – 2011)( Bài số 3)
I./ TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu1: Mẫu thức chung của phân thức và là:
A. 12 x5y5 B.24 x4y5 C. 12 x3y3 D.2 x5y5 Câu 2: Phân thức nghịch đảo của phân thức là :
A. 1 – 2x B. 2x – 1 C. D.
Câu 3: Phân thức đối của phân thức là :
A. B. C. D.
Câu 4: Kết quả rút gọn phân thức là :
A. B. C. D.
Câu 5: Điều kiện xác định của phân thức là :
A. và B. và C. và D.  ;
Câu 6: Kết quả phép tính là:
A. 1 B. C. D. 0
II/ LUẬN: (7 điểm)
Câu7: (2.0 đ)
a/ Chứng tỏ hai phân thức sau bằng nhau :và
b/ Rút gọn phân thức sau:
c/ Tìm điều kiện xác định của phân thức: và
Câu 8: (3.0 đ) Thực hiện các phép tính:
a/ b/ c/
Câu 9: ( 1.5 đ) Cho phân thức A =
a/ Tìm điều kiện xác định của phân thức A.
b/ Rút gọn rồi tính giá trị của A tại x = – 4.
c/ Tìm giá trị của x để giá trị của A bằng 1.
Câu 10: (0,5 đ) Tính tổng S =
———Hết——–
Trường THCS Phước Cát 1 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II Đề 2
Tổ Toán – Lý Môn: Đại số 8 ( 2010 – 2011)( Bài số 3)
I./ TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu1: Mẫu thức chung của phân thức và là:
A. 12 x5y5 B.24 x4y5 C. 12 x6y5 D.2 x5y5 Câu 2: Phân thức nghịch đảo của phân thức là :
A. x+1 B. C. D.
Câu 3: Phân thức đối của phân thức là :
A. B. C. D.
Câu 4: Kết quả rút gọn phân thức là :
A. B. C. D.
Câu 5: Điều kiện xác định của phân thức là :
A. và B. và C. và D.  và
Câu 6: Kết quả phép tính là:
A. 1 B. C. D. 0
II/ LUẬN: (7 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.