ĐỀ KTRA C4 ĐSỐ 8- MA TRẬN ĐÁP ÁN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐỀ KTRA C4 ĐSỐ 8- MA TRẬN ĐÁP ÁN, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 – ĐẠI SỐ 8
(67 – 34 –2010-2011)

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Liên hệ giữa thứ tự và Phép cộng
-Phép nhân

Nhận biết
Bất đẳng thức
Biết áp dụng tính chất cơ bản của BPT để so sánh 2 số

Biết áp dụng tính chất cơ bản của BPT để chứng minh một BĐT (đơn giản )

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
0,5

2
1

1
0,5
1
1,0
6 câu
3,0
30%

Chủ đề 2
BPT bậc nhất một ẩn
BPT tương đương

được các quy tắc : Biến đổi BPT để được BPT tương đương
Vận dụng được các quy tắc : Biến đổi BPT để được BPT tương đương
Tìm ĐK tham số m để được BPT tương đương với BPT đã cho
(có tập nghiệm
x >a )

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5

2
0,5

1
1,0
4 câu
2,0
20%

Chủ đề 3
Giải BPT bậc nhất một ẩn

Giải thành thạo BPT bậc nhất 1 ẩn
Biểu diễn tập hợp nghiệm của một BPT trên trục số
Sử dụng các phép biến đổi tương đương để đưa BPT đã cho về dạng ax + b < 0 ;
hoặc ax+b >0 ; …

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ

1
0,5đ

1
1,0

3 câu
2,0
20%

Chủ đề 4
Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Định nghĩa giá trị tuyệt đối
Giải phương trình

Biết cách giải phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5

1
0,5

1
2,0
3 câu
3,0
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3 câu
1,0 điểm
10%
5 câu
2,5điểm
25%
8 câu
6,5 điểm
65%
16 câu
10,0 điểm
100%

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 – ĐẠI SỐ 8
(Tiết 67 – Tuần 34 –Năm học 2010-2011)
I-NGHIỆM (5,0 đ) :
Câu 1 : chữ“” đúng “S” sai , thích hợp vào bảng sau
Câu
Khẳng định

A
Trong tam giác ABC , ta có : BC + AC >AB > BC – AC

B
Với mọi giá trị của x , ta có x2 + 1 >1

C
Nếu a – 3 < b – 3 thì – a < – b

D
Bất phương trình , có tập nghiệm

Chon và ghi chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng nhất vào bảng sau
Câu 2 : Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. x + y > 2 B. 0.x – 1 0 C. x2 + 2x –5 > x2 + 1 D. (x – 1)2 2x
Câu 3 :Nghiệm của phương trình : là:
A. x = 1 B. x = 1 và x = – 1 C. x = – 1 D. Tất cả đều sai
Câu 4 Cho a < b . Trong các khẳng định sau khẳng định nào Sai :
A. a – 2 4 – 2b C. 2010 a < 2010 b D.
Câu 5 Cho thì :
A. a = 3 B. a = – 3 C. a = 3 D.đáp án khác
Câu 6 Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình 3 – x < 7
A. 6 – x < 10 B. x – 3 < 7 C. 6 – 2x < 14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.