De KTHK I Toan 6 PGD Thuy Nguyen – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về De KTHK I Toan 6 PGD Thuy Nguyen, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục – đào tạo
Thuỷ Nguyên
================
Đề kiểm tra học kì I
Năm học 2010 – 2011.
Môn Toán 6 – Thời gian 90 phút

I/ Trắc nghiệm khách quan:
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trửớc câu trả lời đúng nhất
Câu 1: (0.25 điểm) Số 4 có số liền trước là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2: (0.25 điểm) Tìm x, biết x – 4 = 12
A. 3 B. 8 C. 16 D. 48
Câu 3: (0.25 điểm) Giá trị của 23 là
A. 9 B. 8 C. 6 D. 5
Câu 4: (0.25 điểm) Các số chia hết cho 9 là các số có
A. chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 B. chữ số tận cùng là chữ số chẵn
C. tổng các chữ số chia hết cho 3 D. tổng các chữ số chia hết cho 9
Câu 5: (0.25 điểm) Trong các số sau, số nào là số nguyên tố ?
A. 12 B. 13 C. 14 D. 15
Câu 6: (0.25 điểm) Tính 21 + ( – 7) ?
A. 28 B. – 28 C. 14 D. – 14 .
Câu 7: (0.5 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống để được các phát biểu đúng ?
a) Nếu AM + MB = AB thì ……………………………………………………………………………..
b) Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm ……………………………………………………

II/ Tự luận:
Bài 1: (3,0 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) 12 . 7 – 48 : 12 d) ( – 32) + (- 26)
b) 234 . 62 + 38 . 234 e) 18 + (- 128)
c) 57 : 55 f) (- 57) – (- 27)
Bài 2: (1,0 điểm)
Phân tích các số 42 và 63 ra thừa số nguyên tố.
Tìm BCNN(42; 63)
Bài 3: (1,5 điểm)
Học sinh lớp 6A1 khi xếp hàng 4, hàng 6 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp 6A1 trong khoảng từ 35 dến 45, hãy tính số học sinh lớp 6A1.
Bài 4: (2,0 điểm) Vẽ tia Ox. Trên tia Ox vẽ các điểm M, N và P sao cho OM = 3cm, ON = 6cm và OP = 8cm.
Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?
So sánh hai đoạn thẳng MN và NP ?
điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không ? Vì sao ?
Bài 5: (0,5 điểm) Chứng tỏ số abc abc chia hết cho 7 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.