de kt1t so 6 DA va Mtran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về de kt1t so 6 DA va Mtran, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN SỐ 6

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết, nguyên tố, hợp số, phân tích các số ra thừa số nguyên tố
2
1
2
1

2
1

1
1
7
4

Ước, ƯC, ƯCLN
1
0,5

1
0,5
1
2

1
1
4
4

Bội, BC, BCNN
1
0,5

1
0,5

1
1
3
2

Tổng cộng

4
2
2
1
2
1
3
3

3
3

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THỐNG NHẤT
TOÁN 6

I. Trắc nghiệm: (3đ) TG: 10ph

Câu 1: Điền chữ số nào vào dấu * để chia hết cho 2 và 3.
A. 2; 5; 8 B. 3; 6; 9 C. 2; 8 D. Tất cả đều sai
Câu 2: ƯCLN(100; 200; 800; 1)=?
A. 100 B. 200 D. 800 D. 1
Câu 3: Khẳng định nào sau đây là sai?
A. BCNN(60; 15) =15 B. 678 chia 9 dư 3 C. 60BC(15; 4) D. 6ƯC(18; 30)
Câu 4: Số học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng.Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Nếu gọi x là số học sinh lớp 6A. Khi đó:
A. xBC(2, 3, 4, 8) B. xBC(2, 3, 4, 8) và 35 < x < 60
B. xBC(2, 3, 4, 8) và 35 x 60 D. xƯC(2, 3, 4, 8) và 35 x 60
Câu 5: Ư(12Ư(18)=?
A. Ư(6) B. C. D. Cả A và C đều đúng
Câu 6: Các số nào sau đây là số nguyên tố cùng nhau?
A. 6; 7; 22 B. 8; 15; 7 C. 7; 11; 35 D. 7; 19; 91

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THỐNG NHẤT
TOÁN 6
II. Tự luận: (7đ) TG: 35ph
Bài 1: (2đ)
Dùng ba chữ số 6, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho:
Chia hết cho 2
Chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5
Chia hết cho 9 mà không chia hết cho 5
Chia hết cho cả 2; 5 và 9
Bài 2: (2 đ) Tìm:
Ư(24) , Ư(20), ƯC(24; 20)
Tìm x biết x20, x54 và a nhỏ nhất khác 0
Bài 3: (2đ) Một đội y tế có 24 bác sĩ và 88 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để có số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào các tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ và y tá?
Bài 4: (1 đ) Chứng tỏ (54+55+56+57+58+596
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm:
1C 2D 3A 4B 5D 6B
II.
Bài 1: (2đ)
Dùng ba chữ số 6, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho:
Chia hết cho 2 : 630; 360; 306
Chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5: 306
Chia hết cho 9 mà không chia hết cho 5: 306; 603
Chia hết cho cả 2; 5 và 9: 630; 360
Bài 2: (2 đ) Tìm:
Ư(24) =
Ư(20) =
ƯC(24; 20)
Tìm x biết x20, x54 và a nhỏ nhất khác 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.