De KT Trac nghiem HH 8.27 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về De KT Trac nghiem HH 8.27, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và Tên:…………………………………………………….Đề số 27:
Kiểm tra Trắc nghiệm Môn Hình học lớp 8 năm học 2009-2010
Các trường hợp đồng dạng của Tam giác vuông
Điểm
Lời phê của thầy giáo

Câu 1 (141) Chọn câu trả lời đúng
Cho tam giác vuông ABC vuông tại A, chân đường cao AH của tam giác ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn thẳng BH = 4cm; HC = 9 cm. Tính diện tích tam giác ABC.
a/SABC = 39cm2 b/ SABC = 36cm2
c/ SABC = 78cm2 d/ SABC = 18cm2
Câu 2 (142) Chọn câu trả lời đúng
Xét bài toán: Cho tam giác ABC và A’B’C’ có và có các đường cao lần lượt là AH, A’H’. Biết rằng .
Chứng minh rằngABC~(A’B’C’.
Sắp xếp các ý sau một cách hợp lý để có lời giải bài toán trên:
Ta có(ABH ~ (A’B’H’ (
Xét (ABH () và (A’B’H’ () có:

Do đó (ABH ~ (A’B’H’
Xét (ABC() và (A’B’C’() có:
Do đó ABC~(A’B’C’
a/(1); (3); (2) b/(1); (2); (3) c/(2); (3); (1) d/(2); (1); (3)

Câu 3 (143) Cho tam giác ABC vuông ở A có BC = 25 và . Tính AB; AC
Hướng dẫn (
a/ AB = 16; AC = 15 b/ AB = 15; AC = 20
c/ AB = 10; AC = 12 d/ AB = 20; AC = 15

Câu 4 (144) Chọn câu trả lời đúng
Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao BD; CE cắt nhau tại H. Chứng minh được:
a/BH.BD –CH.CE = BC2 b/ CH.CE – BH.BD = BC2
c/BH.BD –CH.CE = 2BC2 d/ Cả a, b, c đều sai

Câu 5 (145) Cho tam giác ABC vuông ở A và (A’B’C’ vuông ở A’. Xét các mệnh đề sau:
(ABC ~ (A’B’C’ khi có thêm một góc nhọn bằng nhau
(ABC ~ (A’B’C’ khi có thêm
(ABC ~ (A’B’C’ khi có thêm
a/(1) và (2) đều đúng còn (3) sai
b/(1) và (3) đều đúng còn (2) sai
c/(2) và (3) đều đúng còn (1) sai
d/Cả 3 câu (1) ; (2) và (3) đều đúng
Câu 6 (146) Cho ( đều DEF nội tiếp trong ( đều ABC, sao cho DE ( BC. Tỷ số diện tích (DEF và (ABC là:
a/
b/
c/
d/

Câu 7 (147) Xem hình. AB và CD là hai đường kính của đường tròn tâm O, AB ( CD và dây DF cắt AB tại E. Biết DE = 6 và ef = 2, thế thì diện tích hình tròn là:
C
F
a/72,22
b/73,79 A E B
c/75,36 O
d/76,93

Câu 8 (148) Cho (ABC, H là chân đường vuông góc hạ từ A xuống BC. Hạ HM ( AB; HN ( AC dựa vào hệ thức lượng ta dễ dàng có được;
AN.AC = AH2 (a)
AM.AB = AH2 (b)
Từ (a), (b) ( (1)
(AMN ~ (ACB (Vì chung và ) (2)
(3)
a/ (1) và (2) đúng và (3) sai b/(1) và (3) đúng và (2) sai
c/ (2) và (3) đúng và (1) sai d/(1) và (2) đúng và (3) sai
Câu 9 (149) Trên hình bên ta có: A
(AHB ~ (CAB (I)
(AHC ~ (BAC (II)
a/ (I) đúng
b/ (II) đúng
c/Cả hai câu (I); (II) đều sai
d/ Cả hai câu (I); (II) đều đúng B C

Câu 10 (150) Chọn câu trả lời đúng:
Cho tứ giác ABCD có , . AC = 4cm, DC = 6cm, BD = 9cm. Chứng minh được:
a/(ABC ~ (DCB b/(ABC ~ (CBD
c/ AC // BD d/ AB // CD
Câu 11 (151) Chọn câu trả lời sai.
Cho (ABC (), D trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.